روزنامه هرات
خبرنگاران
شماره نام و نام خانوادگی رسانه شماره مبایل MAIL
۱ احمد فواد احمدی خبرنگار رادیو و تلویزیون اریانا ۰۷۰۰۱۵۰۰۲۵۰۷۰۸۱۹۸۵۳۳ Fawad_ahmady@yahoo.com Fawad.ahmady@gmail.com
۲ شراف الدین استانکزی خبرنگار رادیو آزادی در حوزه غرب افغانستان ۰۷۹۹۸۹۷۶۷۲۰۷۰۸۱۹۸۵۸۴ sharaf_stankzai@yahoo.com
۳ سید عبدالله سادات خبرنگار رادیو نوا وتلویزیون صبا غرب افغانستان ۰۷۰۸۱۹۸۶۰۳ nawasadat@yahoo.com
۴ فرزاد رحیمی خبرنگار رادیو مژده ۰۷۰۰۴۰۹۶۲۴
۵ محمد نعیم حسینی رادیو صدای آیساف ۰۷۹۹۲۱۰۴۷۴ naeem_hossaini@yahoo.com
۶ استیفن نادری خبرنگار سیاره در غرب افغانستان ۰۷۰۰۴۶۳۷۸۳ estefan_nadry@yahoo.com
۷ غلام فاروق فیضی خبرنگار تلویزیون آشنا ۰۷۰۸۱۹۸۵۲۵ farouqfaizy@yahoo.com
۸ رشتین قادری خبرنگار رادیو ازادی ۰۷۰۸۱۹۸۵۱۹ rishteen_qadiry@yahoo.com
۹ شهزاد قادری خبرنگار افغان اسلامیک پرس ۰۷۹۹۸۸۳۶۸۶ alishahzad35@yahoo.com
۱۰ ویس احمد حکمت مدیر مسوول ماهنامه رفاه نوجوانان ۰۷۹۹۳۴۶۳۱۲
۱۱ فرید سمیر خبرنگار آزاد ۰۷۰۰۴۳۸۸۱۰ frd_sameer@yahoo.com
۱۲ محمد صدیق میر خبرنگار آزاد ۰۷۰۰۴۴۵۸۵۶ m.sadiqmir@yahoo.com
۱۳ جلیل احمد رضایی خبرنگار رویترز ۰۷۰۸۱۹۸۶۵۱۰۷۹۹۵۶۹۴۲۲ jrezayi@Gmail.com
۱۴ شاپور صابر خبرنگار تلویزیون الجزیره ۰۷۰۸۱۹۸۶۶۱ shapoor_saber_2005@yahoo.com
۱۵ امام محمد وریماچ مسوول کلوپ مطبوعاتی افغان ۰۷۹۹۰۲۲۶۰۱
۱۶
۱۷ فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری ۰۷۰۰۴۲۰۰۰۴ faiz_200683@yahoo.com
۱۸ احمد قریشی خبرنگار آژانس خبری پژواک ۰۷۰۸۱۹۸۶۳۴ qurasishi1979@yahoo.com
۱۹ اسد الله حبیب زاده صدای افغان ۰۷۰۰۴۰۹۰۴۱ asad_sohial@yahoo.com
۲۰ شعیب تنها خبرنگار رادیو کلید ۰۷۹۹۴۷۱۵۴۷۰۷۰۸۱۹۸۵۲۰
۲۱ معین صبور خبرنگار تلویزیون افغان ۰۷۹۹۱۰۹۴۸۱
۲۲ ولی محمد حدید خبرنگار رادیو بی بی سی بخش ازبکی ۰۷۹۹۳۵۹۴۲۳ hadid84@googlemail.com
۲۳ ستارالکوزی خبرنگار تلویزیون ملی در حوزه غرب افغانستان ۰۷۰۰۴۳۵۸۸۰ sattar_alikozay@yahoo.com
۲۴ مقصود احراری مسوول تلویزیون اسیا  ۰۷۰۰۴۳۵۳۸۵ qurasishi1979@yahoo.com
۲۵ صادق بهنام خبرنگار آی دبلیو پی ار ۰۷۹۹۶۰۶۸۷۸ sadeq_behnam@yahoo.com
۲۶ محمد قاضی زاده خبرنگارا رادیو بی بی سی ۰۷۰۰۴۰۱۸۶۸ mohammad_qazizada@yahoo.com
۲۷ مولاداد یعقوبی  تصویر بردار آریانا   ۰۷۰۸۱۹۸۶۸۳
۲۸ محمد رضا شیرمحمدی خبرنگار تلویزیون طلوع و فرانسپرس ۰۷۹۹۱۸۵۵۶۶ reza421_20@yahoo.com
۲۹ خلیل  احمد امیری رادیو فریاد ۰۷۰۰۴۱۹۴۲۲ radiofaryad@yahoo.com
۳۰ حمیراه حبیب مدیر مسوول رادیو سحر ۰۴۰۲۳۱۰۰۰
۳۱ پیمان کامره مین تلویزیون هرات ۰۷۹۹۲۲۴۱۷۲
۳۳ عارف کریمی مدیر مسوول رادیو زحل ۰۷۰۰۴۴۰۰۹۵
۳۴ مسعود حسن زاده خبرنگار صدای امریکا ۰۷۹۹۲۰۰۵۵۵ houra_dali@ahoo.com
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵