مسوولین ریاست شاروالی ولایت هرات می گویند پس از این جلو اعمار ساختمان های بلند منزل در شهر هرات که خلاف مقررات آبدات تاریخی می باشد جلوگیری صورت خواهد گرفت.

انجینر احراری مدیر ساختمان شاروالی ولایت هرات می گوید: روز سه شنبه ساختمانی که درساحه شهر قدیم شهر هرات موقعیت داشت ودرجاده شمالی جنب کوچه صاحب زاده به صورت خود سربدون نقشه باارتفاع بیش از۱۰ متردرحال اعمار بود توسط مامورین موظف شاروالی کارآن تعطیل وطبقه ای که خلاف مقررات احداث میگردیدتخریب شد.

وی می گوید این روند همچنان تا تطبیق کامل قانون در سرتاسر هرات و بخصوص مناطقی که نزدیک به آبده های تاریخی شهر هرات است همچنان ادامه خواهد داشت.

طی سال جاری چندین بار مسوولین شاروالی هرات از باشنده گان ولایت هرات خواستند که ساختمان های بلند منزل را در اطراف آبده های تاریخی که خلاف قانون می باشد اعمار نکنند. یونس هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb