مسوولین ریاست محکمه ولایت هرات می گویند یکتن از کارمندان دیوان اداری امنیت عامه این ولایت روز سه شنبه به اتهام اخذ رشوه بازداشت گردید.

یکتن از مسوولین محکمه که نخواست نامش فاش شود این فرد که عبدالقیوم نام دارد بلفعل از سوی کارمندان امنیتی در دفتر کارش بازداشت گردید.

بنا به اظهارات وی تحقیقات از فرد بازداشت آغاز گردیده است.

با این حال باشنده گان ولایت هرات از موجودیت فساد اداری در ارگان های مختلف در این ولایت اظهار نگرانی می کنند.

طی یک سال گذشته این چهارمین بار است که کارمندان ارگان های دولتی در ولایت هرات به اتهام اخذ رشوه بازداشت می شوند. میترا حسینی

https://www.facebook.com/heratpaperfb