مسوولین کمیسیون جمع آوری اسلحه در حوزه غرب افغانستان می گویند: پس از آنکه هفت گروه مسلح غیر در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور ۵۴ میل سلاح مختلف النوع را به این پروسه تحویل دادند ولسوالی مذکور ساحه صلح اعلام شد.
جنرال سید جلال سیدی رئیس اپراتیفی جمع اوری اسلحه در حوزه غرب افغانستان می گوید : هفت گروه مسلح غیر مسوول مطابق به نرم و استندرد های اداره دار النشاء کمیسیون جمع اوری اسلحه سلاح های خود را تحویل دادند.
وی افزود : از سوی اداره دارنشاء جمع اوری اسلحه مبلغ سیصد هزار دالر امریکایی جهت پیشبرد پروژه های عامل المنفعه به باشنده گان ولسوالی لعل و سرجنگل اختصاص داده شد.
وی علاوه : پیش ازاین ۸ گروه مسلح غیر مسوول در ولسوالی های چارسده و تیوره ولایت غور سلاح های خود را به پروسه جمع اوری اسلحه تحویل دادند که قرار است در آینده نزدیک ولسوالی های متذکره نیز صاحه صلح اعلان شوند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb