“انتخابات آینده و چالشها ی موجود” عنوان ‘گفتمانی بود که از سوی دفتر ساز مان توسعه افغانستان روز سه شنبه در شهر هرات برگزار شد.
در این گفتمان که مقامات محلی هرات ،استادان دانشگاه،و نماینده گان برخی احزاب سیاسی ونهاد های جامعه مدنی اشتراک داشتند ، پیرامون چالشها و موانع احتمالی برگزاری انتخابات سال آینده بحث و گفتگو صورت گرفت.
آقای راسخ یکتن ار اشتراک کننده گان می گوید : به دلیل اینکه دولت و مردم افغانستان در راستای برگزاری انتخابات تجربه عمیقی ندارند باید در انتخابات سال اینده پلان های دقیقی از سوی مجریان آن روی دست گرفته شود.
نذیر احمد رها رئیس انجمن روشنفکران هرات میگوید: باآنکه مردم در انتخابات چهار سال قبل از تجربه کافی برخوردار نبودند باز هم انتخابات برگزار شد.
وی افزود: من مطمئن هستم که تجربه فردا نیز با مشکلات مواجه خواهد بود چون طیف های روشنفکری افغانستان امروز متوسل به گرایش های زبانی شدند .
آقای محمد انور متین کارشناس فرهنگی ولایت هرات در این مورد می گوید : انتخابات یک عنصر مبارزه مسالمت آمیز است و نقش نخبه گان و نهاد های مدنی برای بسیج مردم حیاتی است .
آقای متین موجودیت سلاح در دست افراد غیر مسوول، کشت و تولید مواد مخدر و تروریزم را از عمده ترین موانع بر سر برگزاری انتخابات سال آینده در افغانستان عنوان کرد.
به گفته وی :مسئله دیگر عقب مانده گی کشور ما نیز خود یک چالش است و حاکمیت قبیلوی تا هنوز در بعضی مناطق محسوس است .
خانم سامانی رئیس ارگان ملی جوانان در هرات به این باور است که نا امنی ها شرکت مردم در انتخابات را با چالشها مواجهه خواهد کرد.
وی افزود: از اولویت های مهم برگزاری انتخابات مسئله تامین امنیت رای دهنده گان می باشد.
آقای زلمی که یکتن از کاندیداتوران در انتخابات مجلس نماینده گان بود و موفق به کسب رایی معین برای راه یابی به مجلس نگردید در زمینه میگوید:تخطی در انتخابات گذشته میتواند در انتخابات آینده نیز سایه افگند از اینرو من معتقدم که بایست ملت را از این چالش مطلع نمود.
گفتنی است که ایجاد هماهنگی ،انسجام فکری و رسیدن به راهکار های معقول برای انتخابات آینده یکی از اهداف تدویر این مبحث بود.سید محمد فقیری

https://www.facebook.com/heratpaperfb