مقامات امنیتی در حوزه غرب افغانستان می گویند: یکتن که قصد داشت یک صد جلد پاسپورت سفید را وارد شهر هرات کند از سوی نیروهای امنیتی شاهراه میر داود شناسایی و بازداشت شد.
سمونوال عبدالرؤف احمدی سخنگوی قومندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید : فرد گرفتار شده که جز گروه باند های جعل کار در شهر هرات می باشد به تعداد ۱۰۰ جلد پاسپورت سفید را که از کابل با استفاده از موتر های ۳۰۳ مسافربری به هرات انتقال می دهد .
وی افزود: فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و تحقیقات از وی برای شناسایی و بازداشت دیگر عاملین این عمل جعلکاری آغاز گردیده است.
مقامات می گویند طی یک سال گذشته بیش از دوصد جلد پاسپورت جعلی که در میان مردم در بدل گرفتن پول توزیع شده بود جمع اوری و چندین باند جعل کار نیز از سوی آنها شناسایی و بازداشت شده اند.
با این حال باشنده گان ولایت هرات می گویند در صورتیکه مقامات قوماندانی امنیه ولایت هرات زمینه گرفتن پاسپورت را ساده تر کنند هیچ کسی پاسپورت جعلی را نمی گیرد.
احمد سعید یکتن از باشنده گان ولایت هرات می گوید از یک ماه بدین سو هر چند روز یک بار به دروازه قوماندانی امنیه ولایت هرات می رود و تاکنون نتوانسته است یک جلد پاسپورت که بسیار نیاز دارد بگیرد.
بنا به اظهارات وی : در بعضی مواقع از سوی سربازان قوماندانی امنیه ولایت هرات عریضه های پاسپورت فروخته می شود و این خود راهی است برای جعل پاسپورت در این ولایت .
وی از مقامات امنیتی در هرات خواست تا در جهت توزیع پاسپورت با مردم همکاری بیشتری را انجام دهند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb