بر اساس لزوم دید مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ و موافقه مقام محترم ولایت هرات حسام الدین شمس بحیث سرپرست معاونیت ریاست اطلاعات و فرهنگ و عبدالظاهر میهنیار بحیث سرپرست رادیو تلویزیون ملی هرات معرفی شدند.
در مراسم آغاز به کار مسوولین ذکر شده محمد اکرم اسلمی آمر منابع بشری مقام ولایت با تشریح قانون کار کارمندان، همکاری کارمندان این بخش ها را بامسوولین جدید خواستار شد.
استاد نعمت ا. . . سروری رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز تغییر وتبدیل درادارات را امر عادی توصیف نموده هدف از تغییرات و تبدیلات جدید را بهبود امور ذکر کرد .
آقای سروری از عموم دست اندرکاران رسانه ها و مطبوعات خواست تا برای غنامندی گنجینه های ذهنی همه اقشار تلاش کنند.
وی گفت: تلویزیون ملی آیینه تمام نمای مردم است از این رو از کارمندان این رسانه خواست تا اجازه ندهند بدون اینکه افکار عامه تخریش شود، از رسانه ملی استفاده ابزاری شود.
حسام الدین شمس سرپرست معاونیت ریاست اطلاعات و فرهنگ نیز در این مراسم که در ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، وعده داد تا با تمام توان در راستای اجرای وظایف محوله به خاطر اعتلای فرهنگ بکوشد .
همچنان محمدناصر ناهض عضو مسلکی ریاست اطلاعات و فرهنگ به نماینده گی کارمندان ذکر شده وعده همکاری داد .
همچنان در مراسم معرفی سرپرست آمریت رادیو و تلویزیون، رئیس و معاون عمومی ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمر منابع بشری مقام ولایت پیرامون اهمیت کار رسانه ملی صحبت نموده خواستار تلاش بیشتر درحفظ ارزش های ملی و اسلامی و قانونمند ساختن نشرات شدند.
آقای میهن یار سرپرست آمریت رادیو و تلویزیون با تشریح پالیسی کاری خود که در برگیرنده خواست تمام اقشار و نهادها خواهد بود، گفت: تمام مردم حق دارند ازنشرات رادیو تلویزیون استفاده کنند . میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb