سیمینار دو روزه ای تحت نام آزادی بیان از سوی دفتر ساحوی حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان در شهر هرات برگزار شد.
عبدالقادررحیمی رئیس حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان می گوید: این سیمینار به هدف بررسی و تحلیل آزادی بیان در این حوزه از سوی آنها راه اندازی شده است.
وی افزود : در این سیمینار خبرنگاران، نویسنده گان و فرهنگیان اشتراک داشتند که از سوی یک تعداد آنها مقالاتی به ارتباط آزادی بیان به خوانش گرفته شد.
بنا به اظهارات وی : با اینکه نسبت به چند سال گذشته وضعیت آزادی بیان در رسانه ها در غرب افغانستان بهبود یافته اما با توجه به معیار های جهانی هنوز هم وضعیت آزادی بیان با چالش های جدی مواجه می باشد.
آقای رحیمی می گوید: هنوز هم وضعیت آزادی بیان در ولایات بادغیس و فراه با چالش های جدی مواجه می باشد که این معضله ها باعث عدم رشد رسانه های آزاد در آن ولایات گردیده است.
احسان نعمانی یکتن از اشتراک کننده گان در سیمینار آزادی بیان می گوید تا زمانیکه دولت به تعهدات خودش در قبال رسانه های گروهی عمل نکند وضعیت ازادی بیان بهبود نخواهد یافت.
وی لت کوب خبرنگاران از سوی کارمندان ارگان های دولتی در حوزه غرب افغانستان را یکی از مسایل نقض آزادی بیان عنوان کرد.
با این حال مسوولین انجمن رسانه های آزاد آسیایی جنوبی «سفما» در غرب کشور می گویند طی یک سال گذشته بیش از ده مورد لت کوب، علیه خبرنگاران در این حوزه به ثبت رسیده و تاکنون به یک مورد آن از سوی مسوولین رسیدگی صورت نگرفته است. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb