هرات از جمله ولایاتی است که کشت و تولید مواد مخدر در آن نسبت به دیگر ولایات کمتر به چشم می خورد و گفته می شود که تنها در چند ولسوالی به صورت اندک به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر از سوی دهاقین مواد مخدر کشت می گردد.
مقامات محلی در هرات میگویند:که در سال جاری ۸۳ درصد در کشت و ۷۶ فیصد در تولید مواد مخدر با در نظر داشت مقایسه با سال گذشته کاهش به عمل آمده است.
به گفته غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات، وزارت مبارزه با مواد مخدرتصمیم دارد در مناطقی که در آن کوکنار کشت نشده باشدیک هزار دالر را در برابر هر هکتار زمین برای ایجاد پروزه های عمرانی اختصاص دهد که بدین منظور یک میلیون دالر برای هرات اختصاص داده شده است.
این در حالی است که کارشناسان در هرات تخصیص بودجه یک ملیون دالری را از سوی این وزارت فاقد قا بلیت برای زدودن این پدیده و حل نیازمندی های هرات میخوانند.
قابل ذکر است که اجراء این پروزه ها توسط ریاست احیاء و انکشاف دهات صورت خواهد گرفت.
آقا محمد صدیقی رئیس احیاء و انکشاف دهات هرات در زمینه میگوید:احداث سرک ها در قریه جات،ایجاد دیوار های استنادی و ساختن جندین پل شامل این پروزه ها میباشد.
صدیقی افزود :این برنامه شامل ۲۰ پروزه میباشد که ۱۷ پروزه آنرا باز سازی سرک ها به خود اختصاص میدهد و ۳ پروزه دیگر شامل ایجاد دیوار های محافظوی میباشد.
این پروزه ها در ۱۳ ولسوالی هرات اجراء خواهد شد مقامات محلی معتقدند با شروع کار این پروزه ها در هر ولسوالی برای ۲۰۰۰ نفرزمینه کاری مساعد میشود و هفتاد فیصد بودجه به مردم داده میشود که با استفاده از نیرو انسانی در سرک ها کار نمایند و مستقیماً به آنها معاش داده خواهد شد.
گفتنی است که مردم محل بر اساس این برنامه درا نتخاب نوع این پروژه صلاحیت دارند تا مطابق به نیازمندی های شان پول داده شده را به مصرف برسانند.
مردم نیز از اجراء این برنامه خوشبین به نظر میرسند چون از یکسو از تسهیلاتی بهره مند میشوند و از سوی د یگر زمینه کاری برای آنها مساعد میشود. سید محمد فقیری

https://www.facebook.com/heratpaperfb