برنامه موسوم به اقتصاد کوچک به کمک بانگ جهانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به مرحله یی اجرا گذاشته میشود.
به گفته مسوولان اداره احیا و انکشاف دهات هرات بر اساس این برنامه به اهالی روستا ها مبلغ پولی بصورت قرضه داده میشود تا توسط این برنامه در راستای امورات زراعتی تجاری و اقتصادی شان بهبودی حاصل گردد.
آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات هرات میگوید:هدف از این برنامه از بین بردن فقر در سطح روستا ها میباشدو بودجه این برنامه از سوی بانگ جهانی از طریق وزارت مالیه به وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته میشود.
آقای صدیقی افزود: موسساتی در جهت پیشبرد این برنامه با اداره احیا و انکشاف دهات هرات همکاری میکنند و این اداره به عنوان ناظر در این راستا فعالیت میکند.
به گفته مقامات تاکنون ۲۷۰میلیون افغانی توسط این برنامه در ولسوالی ها به مردم بطور قرضه پرداخته شده است.
آقای صدیقی میگوید : در نشستی با اشتراک نماینده گان برخی موسسات خارجی که در اجرا این برنامه نقش دارند از آنها خواستیم تا با هماهنگی بیشتر قرضه های بزرگتری به مردم بپردازند و موسسات ذیدخل در این برنامه عبارت اند از:موسسه برک،مدرک،آقا خان و موسسه فینکا که در هرات برنامه قرضه های کوچک را به پیش میبرند.
قابل ذکر است که برنامه توضیح قرضه های کوچک در این اواخر با مشکلات و موانعی مواجع بوده است.
به گفته آگاهان امور بادر نظر داشت تطبیق این برنامه در کشورهای پاکستان و بنگلادیش که نتایج مثبتی را درپی داشت اجراً این برنامه در افغانستان نیز توان دگرگون کردن وضعیت نا مناسب اقتصادی مردم در روستا ها را دارد. سید محمد فقیری

https://www.facebook.com/heratpaperfb