برای نخستین بار دو میدان والیبال و بکستبال برای دختران ورزشکار معارف در ولایت غور اعمار گردید.

مقام های محلی در این ولایت می گویند پس از تقاضای دانش آموزان لیسه سلطان رضیه غوری در شهر چغچران دولت امریکا دو میدان والیبال و بسکتبال را به ارزش حدود بیست هزار دالر امریکایی برای آنها اعمار و آماده بهره برداری کرده است.

فضل الحق نجات سرپرست مقام ولایت غور می گوید: احداث این میادین ورزشی باعث علاقمندی بیشتر دختران به روزش خواهد شد.

او همچنان گفت نماینده سفارت امریکا وعده سپرده است تا در قسمت مهیا کردن لباس ورزشی نیز با دانش اموزان دختر کمک کند.

بنا به اظهارات وی : طی چند سال گذشته این برای نخستین باری است که کار های زیر بنایی برای بهبود وضعیت ورزشی دختران در غور صورت می گیرد.

مقام های محلی در این ولایت می گویند در حال حاضر هیچ میدان و جمنازیوم ورزشی که بتوانند دختران و پسران در آن به تمرینات ورزشی خود بپردازندوجود ندارد و این موضوع شکایات زیاد ورزشکاران را در این ولایت در پی دارد.

ولایت غور در غرب افغانستان یکی از ولایات درجه سوم در کشور محسوب می شود و به گفته باشندگان آن طی چند سال گذشته کم توجه ای زیادی درعرصه های مختلف از جمله ورزش صورت گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb