مسوولین ایساف در غرب افغانستان می گویند :طی یک سال گذشته بیش از ۳۷۰ پروژه با هزینه چهارده و نیم ملیون یورو در ولایات فراه ، بادغیس ، غور و هرات تکمیل و به بهره برداری سپرده اند.
این پروژها از سوى تیم های بازسازی ولایتیPRT ) ) امریکا در فراه، ایتالیا درهرات، لیتوانیا درغور واسپانیا دربادغیس عملى شده اند.
انتونیو برناردو Antonio BERNARDO مسوول مطبوعاتی قوماندانی آیساف درغرب کشور این پروژه ها را عمدتاً شامل امور زیربنایی ،احداث مکاتب،کلینیک ، آب آشامیدنی و سایر پروژه هاى عام المنفعه خوانده، میگوید که تمام این پروژه ها درمشوره با مسوولین محلی ومطابق با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اجراء گردیده اند.
به گفتۀ وی ، ١٠۵ پروژه دیگرعمرانی تحت کار است.
بنابر معلومات برناردو، نیروهای آیساف دراین مدت فعالیت های امدادی دیگر را نیز انجام داده و ازآن جمله، اضافه از٢۶ هزار باشندۀ ولایات غرب ازخدمات صحی مستفید شده اند.
جنرال پاولو سراPaolo SERRA قوماندان آیساف درحوزه غرب درکنفرانس خبری شام گذشته درهرات گفت که این کمک ها ازطریق تیم های بازسازی ولایتی وازبودجه کشورهای عضو صورت گرفته است.
قوماندان آیساف درحوزه غرب افزود که هدف از این کمک ها انکشاف امور زیربنایی ، بهبود وضعیت زنده گی مردم ، تحکیم ثبات وتقویت حکومت افغانستان بوده است .
نماینده گان مردم ولایات غرب با وجودى که پروژه ها را نافع وموثر میدانند،اما خواهان توسعه کمک ها ونظارت بیشتر براجرای پروژه ها میباشند .
براساس معلومات قوماندانی آیساف، درحال حاضر، حدود سه هزار نیرو از دوازده کشور عمدتاً امریکا،ایتالیا،اسپانیا ولیتوانیا درغرب افغانستان حضور داشته و درجهت توسعه ،انکشاف وتامین امنیت این مناطق با دولت افغانستان، همکاری مى نمایند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb