مقامات محلی در ولایت هرات می گویند یک مرد ۵۰ ساله که قصد اختطاف یک پسر ۱۳ ساله را داشت از گرده پارک شهر هرات بلفعل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
سمونوال دلاور شاه آمر امنیت قوماندانی امنیه این ولایت می گوید : فرد دستگیر شده که اسحاق نام دارد قصد داشت که طفل ربوده شده را به جهت گرفتن پول اختطاف نماید.
وی افزود: متهم به آدم ربایی صبح روز پنج شنبه از سوی مردم محل شناسایی و توسط پولیس ملی دستگیر شد.
بنا به اظهارات وی نوجوان ۱۳ ساله پسر یکی از تاجران هرات بود .
وی همچنان می گوید: شش تن به اتهام اختطاف یک پسر سیزده ساله یکی از سرمایه داران هرات که چهار روز قبل از جاده انصاری شهر هرات اختطاف شده بود بازداشت و تحقیقات از آنها جریان دارد.
با اینکه امر امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات می گوید تلاش ها برای رهایی طفل ربوده شده جریان دارد در عین حال اقارب طفل ربوده شده می گویند از دو روز بدین سو آدم ربایان در بدل رهایی پسرشان مبلغ ۴۰۰ هزار دالر امریکایی را تقاضا کرده اند.
حاجی جلیل پدر پسر ربوده شده از مقامات امنیتی خواست تا در جهت رهایی پسر تلاش بیشتری به خرج دهند.
وی می گوید در حال حاضر مبلغ چهار صد هزار دالر امریکایی را ندارد که به آدم ربایان به واسطه رهایی فرزندش بپردازد.
در جریان یک ماه گذشته پنج مورد آدم ربایی در ولایت هرات صورت گرفته است که تاکنون سه نفر افراد ربوده شده آزاد و دو تن دیگر هم اکنون در چنگ اختطافگران بسر می برند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb