مسوولین پولیس محلی هرات می گویند ۶ تن را به اتهام اختطاف یک طفل دوازده ساله یکی سرمایه دار در شهر هرات بازداشت کردند.
به گفته این مقامات دو روز قبل افراد مسلح ناشناس از جاده انصاری شهر هرات فرزند حاجی جلیل صراف را اختطاف کرده بودند.
احمد فردوس یوسفزی مسوول مطبوعاتی قوماندانی امنیه هرات می گوید: اختطاف گران در یک عملیات پولیس ملی از ناحیه بلند آب از یک جاده پنج متری به آتهام آدم ربایی و اخلال امنیت بازداشت کردند.
وی می گوید تحقیقات از افراد بازداشت شده از سوی پولیس آغاز گردیده است.
بنا به اظهارات وی : تاکنون از سرنوشت طفل اختطاف شده معلوماتی کامل بدست نیامده است.
طی یک ماه گذشته این دومین آدم ربایی می باشد که در ولایت هرات صورت می گیرد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb