باشنده گان ولایت هرات مقامات محلی این ولایت را متهم به بی توجه ای در قبال حفظ منار های تاریخی این ولایت می کنند.

این افراد می گویند: اگر به زودی در قسمت ساخت جاده بدیل میان مناره ها اقدامی عاجل صورت نگیرد مناره های مصلا این ولایت در آینده نزدیک از بین خواهند رفت.

نعمت الله سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید: مبلغ یک میلیون دالر که در قسمت ساخت جاده بدیل مناره ها تخصیص داده شده بود به بودجه وزارت شهر سازی انتقال گردیده و هم اکنون کار روی ساخت جاده بدیل جریان دارد.

وی می گوید با اینکه یکی از شرط های اساسی سازمان یونسکو مبنی بر قرار دادن هرات جزء لیست میراث های فرهنگی جهان مسدود کردن سرک میان مناره های مصلا می باشد با آنهم تاکنون مقامات امنیتی موفق به این کار نشده اند.

وی با اظهار نگرانی از عبور وسایط از میان سرک منارها این ولایت می گوید: باید مردم نیز در قسمت حفظ میراث های فرهنگی و تاریخی با دولت همکاری کنند.

بنا به اظهارات وی : طی سال جاری دوبار سرک میان مناره ها از سوی مقامات امنیتی مسدود شد اما به دلیل اینکه تاکنون سرک بدیل اعمار نگردیده است سرک مذکور دوباره از سوی مردم به روی وسایط باز شد.

حاجی اشرف یکتن از باشنده گان منطقه مناره های شهر هرات می گوید: مناره های مصلای این ولایت تاریخ و قدامت شهر هرات را نشان می دهد و در صورتیکه مقامات محلی همچنان به این ابده های با ارزش بی توجه ای نشان دهند آنها دست به تظاهرات خواهند زد.

وی افزود: با اینکه تاکنون میلیارد های دالر برای بازسازی افغانستان کمک شده است اما تاکنون دولت نتوانسته است مبلغ یک میلیون دالری که برای ایجاد جاده بدیل مناره ها در نظر گرفته شده بسازد.

حاجی نظر محمد وکیل محل مناره های هرات می گوید : طی دو سال گذشته چندین بار به نزد مقامات بلند رتبه محلی هرات رفته اند و از آنها خواستند تا سرک بدیل مناره هار اعمار کنند.

وی افزود: بی توجهی مقامات محلی هرات این را می رساند که آنها در قسمت حفظ آبده های تاریخی همچنان بی توجع هستند.

مناره های مصلای ولایت هرات ششصد سال قبل در دوره تیموریان اعمار گردید و در جریان لشکر کشی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان یک تعداد از این مناره ها تخریب گردید.

عده ای از کارشناسان در این ولایت می گویند در صورتیکه سال آینده هرات جز لیست میراث های فرهنگی جهان نگردد مقامات محلی این ولایت باید به دلیل سهل انگاری محاکمه شوند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb