مقامات محلی در ولایت هرات می گویند یک پسر دوازده ساله یکی از صرافان از سوی چند فرد مسلح ناشناس از ناحیه هفتم شهر هرات اختطاف شده است.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس با ذکر این مطلب می گوید : تحقیقات برای رد یابی عاملین این آدم ربایی آغاز گردیده است.

وی افزود: پسر اختطاف شده که نذیر احمد نام دارد شام روز گذشته زمانیکه عازم منزل مسکونیش بود در منطقه جاده انصاری شهر هرات ربوده شده است.

حاجی جلیل صراف پدر طفل ربوده شده می گوید : پیش از این چندین بار از سوی افراد ناشناس توسط مبایل تهدید شده است.

وی از مقامات امنیتی خواست در قسمت آزاد کردن پسر تمام تلاش خود را به خرج دهند.

بنا به اظهارات وی : اکثر اختطاف های که در هرات صورت می گیرد به جهت اخاذی و گرفتن پول از فامیل های افراد ربوده شده می باشد.

طی یک ماه گذشته این نخستین آدم ربایی است که در ولایت هرات صورت می گیرد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb