چهارصد هزار دالر امریکایی جهت ساخت چهار میدان ورزشی و سیستم آبیاری  در پارک ترقی شهر هرات از سوی دولت ایتالیا هزینه شد.

احمد یوسف نورستانی والی هرات به ورزشکاران وعده سپرد در آینده نزدیک سه میدان ورزشی دیگر در سه نقطه شهر هرات جهت تمرینات آنها از کمک های جامعه جهانی ایجاد کند پارک ترقی شهر هرات که نزدیک ساختمان ولایت موقعیت دارد پیش از آنکه کمپ های ورزشی از سوی شاروالی تخریب شود جایگاه ورزش کاران  در طی دو دهه گذشته بود.

احمد یوسف نورستانی والی هرات می گوید: به کمک مالی تیم پی آر تی ایتالیا که هزینه آن بیش از چهارصد هزار دالر امریکایی می باشد قرار است میدان های ورزشی  پارک ترقی ترمیم گردد.

وی می گوید:در آینده نزدیک از کمک های جامعه جهانی استدویوم ورزشی شهر هرات بازسازی خواهد شد و همچنان سه میدان ورزشی شامل گلف برای ورزشکاران در هرات ایجاد می شود.

بنا به اظهارات وی : با بازسازی پارک ترقی توجه ای بیشتر یه حفظ محیط زیست در این ولایت خواهد شد.

در همین حال عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات خواستار ایجاد یک کمیسیون مشترک جهت حل مشکلات ورزشکاران در هرات شد.

همچنان دگروال امایونل اریسو قوماندان تیم بازسازی پی آر تی ایتالیا نیز وعده سپرد تا به کمک هایش در بخش ورزش هرات همچنان ادامه دهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb