تیم فوتبال بانوان افغانستان که برای یک سلسه مسابقات دوستانه وارد برلین  شده بود روز جهار شنبه  برلین را به قصد افغانستان ترک کرد.

تیم فوتبال دختران افغانستان درطول اقامت خود با تیم های آلمان ، زامبیا ، پاراگوا واتریش بازی نمود که درمقابل تیم های آلمان ، زامبیا و پاراگوا موفقیتی به دست نیاورد ولی درمقابل تیم اتریش ۴ بر ۰ برنده شد  .

در مقابل تیم اتریش خانم اریا نوری بازی کن افغان سه گل و خانم صابره عزیزی یک گل  را وارد دروازه تیم اتریش نمودند.

درشام پایانی مسابقات فوتبال بانوان کشورهای اشتراک کننده همه تیم ها بر  جایگاه مخصوص آمده و جوایزی را از طرف والی یکی ازبخش های برلین و دیگر سازمان دهنده گان مسابقات فوتبال دریافت نمودند .

تیم بانوان افغانستان زمانیکه با پرچم افغانستان به جایگه مخصوص آمدند همه تیم های اشتراک کننده و سایر مهمانان به عنوان احترام از جای خود برخواسته وبیشترازسه دقیقه را با کف زدن ها از تیم دختران افغانستان استقبال نمودند .

خانم زهرا محمودی به نماینده گی ازتیم با نوان افغانستان از سازمان دهنده گان بازی ها دربرلین تشکر نموده و گفت ما افتخار داریم که در چنین بازی های دوستانه در کشورآلمان اشتراک میکنم و درحقیت ورزش یکی از پیوند های فرهنگی میان کشورها میباشد که ازاین طریق با  فرهنگ ها و تمدن ها آشنا میشویم

خانم زهرا محمودی افزود اینکه چند گل بزنیم ویا تا چه اندازه درمقابل گل خوردن مقاومت کنیم یک موضوع است و موضوع مهم تر برای ما حضور زنان محروم افغانستان درخارج از کشور ورساندن صدای مظلومانه مردم افغانستان بخصوص بانوان افغانستان میباشد. شب قبل ازعزیمت طرف افغانستان تیم نانوان افغان مهمان کانون فرهنگی افغانها دربرلین بودند که ازطرف کانون افغانها مورد پذیرائی قرار گرفته و هدایائی نیز برای شان تقدیم گردید . سازمان دهنده گان مسابقات فوتبال زنان از حالا آمادگی خود را برای حضور کشورهای بیشتردرسال آینده ابراز نموده از نتایج بازی ها و آشنائی دختران  به همدیگر دراین ده روز ابراز رضایت نموده واز همه تیم های  اشتراک کنندگان  درسال آینده برای این مراسم دعوت نمودند

سازمان دهنده گان مسابقات فوتبال زنان از حالا آمادگی خود را برای حضور کشورهای بیشتردرسال آینده ابراز نموده از نتایج بازی ها و آشنائی دختران  به همدیگر دراین ده روز ابراز رضایت نموده واز همه تیم های  اشتراک کنندگان  درسال آینده برای این مراسم دعوت نمودند .

محمود منجم زاده برلین آلمان

https://www.facebook.com/heratpaperfb