بند بخش آباد ولایت فراه

بند بخش آباد ولایت فراه

دو انجنیر افغان و یک انجنیر خارجى موظف در بند بخش آباد ولایت فراه امروز رها شدند.

انجنیر جانداد و شفیق الله انجنیران افغان و ثناء الله انجنیر پاکستانى به تاریخ ١٢ جدى از یک هوتل در شهر هرات  از سوى پولیس حوزۀ غرب دستگیر شده بودند.

مل پاسوال على خان حسین زاده رییس تحقیقات پولیس ساحوى حوزۀ غرب می گوید: که انجنیران در رابطه به قضیۀ دستگیرى نور محمد قوماندان محافظتى  بند بخش آباد ولسوالى بالا بلوک ولایت فراه بازداشت شده بودند.

قوماندان نور محمد با چهار تن دیگر به ظن قتل  متعلم صنف ١٢ یکى از مکاتب  فراه دستگیر شده .

مسوولین ولایت فراه گفته بودند که  سه انجنیر بخاطرى بازداشت شده اند که از اقدام پولیس در مورد دستگیرى قوماندان نورمحمد انتقاد نموده بودند.

سمونوال عبدالرووف احمدى سخنگوى پولیس حوزۀ غرب گفته بود که  انجنیران در هوتل  شهر هرات بدون اسناد اقامت داشتند. از آنها در مورد بود و باش و نداشتن اسناد تحقیقات میشود.

اما حسین زاده  میگوید که  انجنیران بعد از تحقیقات، برائت گرفته و امروز آزاد گردیدند.

انجنیر هدایت الله اوریاخیل رییس شرکت ساختمانى افغان که قرار داد کنندۀ طرح مطالعۀ مقدماتى بند آب وبرق بخش آباد است میگوید که مسوولین امنیتى گفته اند که انجنیران را امروز رها میکنند، اما آنها تا حال به ساحه نرسیده اند.

وى افزود که کار مقدماتى بند به علت دستگیرى و غیابت انجنیران از ١٢ روز بدینسو توقف نموده ، سیلاب یک دستگاه برمه را تخریب کرده و در امور کار خلل وارد شده است .

اوریا خیل در زمان دستگیرى انجنیران  با ابراز نگرانى گفته بود که آنها بدون موجب    دستگیر شده  و مورد لت وکوب نیز قرار گرفته اند.

عبدالهادى کاشف رییس تنظیم آب ولایت فراه  نیز توقف درکار بند بخش آباد را تایید نموده ، گفت که قرار بود کار مطالعاتى بند در ظرف دو ماه تمام شده و کار ساخت بند در ماه جارى آغاز میشد،اما دستگیرى انجنیران درکار خلل وارد نموده بود.

بنابر معلومات اوریاخیل، کار مطالعاتى این بند که تحت پوشش کمپنى هندى قرار دارد، به هزینۀ ٢٨٠ هزار دالر از سوى وزارت انرژى و آب آغاز و هشتاد درصد به  پیش رفته است .

این بند به دو دسته تقسیم شده، یکى آن بند برق بخش آباد و دیگر بند آب کنسک نام دارد. مسوولین زراعت میگویند که علاوه بر آنکه بند ظرفیت تولید برق قوى را خواهد داشت، هزاران هکتار زمین زراعتى را نیز آبیارى خواهد نمود . آژانس خبری پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb