مسوولین دفتر نمایندگی همکاری های توسعه وی بین المللی دولت اسپانیا ( آی سی ) در ولایت بادغیس ازگشایش مرکز تربیه پرستاری ، کتابخانه طبی و نصب سیستم انترنت در چارچوب ریاست صحت عامه ( بهداشت )

ساختمان مرکز آموزش پرستاری

ساختمان مرکز آموزش پرستاری

این ولایت در آینده نزدیک خبر دادند.

این مسوولین می گویند مرکز مذکور با حمایت مالی دفتر آی سی و تطبیق آن از سوی دفتر برک ،وزرات بهداشت و با همکاری تخنیکی انستیتوت متوسطه طبی غضنفر راه اندازی خواهد شد.

دوکتور محمد ظاهر ” نجات ” سوپر وایزر این دفتر اضافه می کند : هر دور آموزشی مرکزتربیه پرستاری سه سال را در بر خواهدگرفت و در دورنخست این مرکز۳۰ دانشجو اشتراک خواهند کرد که ۲۰ تن ازمشمولین را طبقه زنان شکل خواهد داد.

آقا نجات می گوید: ساختمان شفاخانه ولایتی و مرکز تربیوی پرستاری بادغیس از سوی دفتر آی سی اعمار شده که تعمیر شفاخانه ولایتی ظرفیت ( ۶۰ ) بستر ومرکز تربیوی دارای ۲۰ اتاق و ستستم تسخین هر دوتعمیر میباشد بوده طی سه منزل کار آنها تکمیل و اخیرآ توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گشایش یافت .

دوکتور محمد ظاهر نجات اضافه می کند سنگ تهداب این تعمیر های دوسال قبل توسط مسوولین ولایتی ریاست صحت عامه بادغیس و دفتر آی سی گذاشته شده بود.

سوپروایزر دفتر آی سی در شفاخانه ولایتی ریاست صحت عامه بادغیس می افزاید :که آنها سرویس های بانک خون ، معالجه اطفال سوی تغذیه ،اکسیری ( تشخیصیه ) را ایجاد نموده و در طی دو سال گذشته امکانات زیادی طبی را آماده و در دسترس آنها قرارداده است .

نامبرده همچنان علاوه می کند : این دفتر براساس لست استندرد وزرات صحت افغانستان که به ریاست صحت عامه بادغیس داده شده است امکانات را مهیا نموده و حتی در مواردی تسهیلات و امکانات بشتر از لست استندرد آن وزارت به منظوری رفع نیازمندی های شهروندان این ولایت قرار داده است.

دوکتور عبدالطیف ” روستائی “رئیس صحت عامه ولایت بادغیس می گوید : دفتر آی سی دولت اسپانیا مقیم در این ولایت فعالیت های خویش را از نیمه های سال ۲۰۰۶ میلادی باشفاخانه ولایتی آغاز نموده و کمک های زیادی را با این اداره کرده است .

آقای روستای می افزاید طی دو سال گذشته دفتر مذکورچندین تعمیر ،ادویه و لوازم مورد ضرورت شفاخانه ولایتی را آماده ساخته وقرار است تا سال ۲۰۱۰ میلادی همکاری ها یش را ادامه بدهد.

وی همچنان اضافه می کند: دفتر آی سی سرویس های لوژیستکی ،غذا ،البسه و معاش پرسونل شفاخانه ولایتی را که به ۸۰ تن میرسد نیز تهیه واجراا نموده و مینماید.

رئیس صحت عامه بادغیس علاوه مینماید : نمانیدگی همکاری های توسعه وی بین المللی دولت اسپانیا در بادغیس در پهلوی مساعدت شفاخانه ولایتی ۱۰ باب کلینک بهداشتی را در ولسوالی ها آبکمری ،جوند ، غورماچ و منطقه ملمنجی شهرقلعه نو مرکز ولایت بادغیس اعمار نمودند.

دوکتور عبدالطیف « روستائی » همکاری ها ی بهداشتی آن دفتررا در ولایت بادغیس برجسته عنوان نموده وخاطری نشان ساخت در دو سال قبل شفاخانه ولایتی ریاست صحت عامه این ولایت از امکانات ناچیز برخوردار بوده است .

دوکتور نجا ت می گوید : آنها مکتب قابلگی را که درآن بیست تن از خانم ها دارن آموزش میبینند کمک اقتصادی میکنند .

این مکتب ۳ سال قبل توسط موسسه برک در داخل ریاست صحت عامه بادغیس تاسیس شده و هر دور آموزشی ، ۱۶ ماه را دربرمی گیرد.

وی همچنان اضافه می کند دفتر آی سی برنامه را غرض آگاه سازی ( بهداشتی ) باشندگان شهرقلعه نو رو دست گرفته که ۷۰ درصد برنامه مذکوردر مرکز ولایت عملی شده وبا پایان ان ، در دوولسوالی قادس و آبکمری توسعه خواهد یافت .

میزان مصارف های دفتر آی سی دولت اسپانیا مقیم بادغیس نشان میدهد که بالاتر از ( ۷ ) ملیون دالر آمریکای را در دوسال ونیم گذشته هزینه نموده وقراراست در سال آینده میلادی حدودی ( ۱٫۷) ملیون دار آمریکای را بمصرف برسانند.

تعدادی از شهروندان بادغیس از نحوه عرضه خدمات بهداشتی در سال های اخیر از جانب شفاخانه ولایتی رضایت داشته است ولی نبود دوکتور زن ( پزشک )را مشکل عمده عنوان نموده اند.

خلیل احمد یک تن از باشندگان شهر قلعه نو می گوید: خانم وی چندی قبل بیمارشده بود ولی به علت نبود داکتر زن او را جهت درمان به ولایت هرات انتقال داده است .

دوکتور روستائی رئیس صحت عامه ولایت بادغیس شکایت باشندگان این ولایت را در استقامت نبود دکتوران زن در شفاخانه ولایتی وسایر کلینک های بجا خوانده است .

ولی وی می افزاید : اداره صحت عامه بادغیس بارها به آدرس های مختلف مراجعه نموده وتعدادی از داکتران را تشویق وترغیب نموده تا این معضله را تا حدودی رفع سازد اما متاسفانه موفق نگردیده است. امیری بادغیس

https://www.facebook.com/heratpaperfb