ولسی جرگه در مجلس عمومی دیروز خود به هفت تن از وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد. ستر جنرال عبدالرحیم وردک باکسب ۱۲۴ رای موافق ، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۰ رای باطل و سفید به حیث وزیر دفاع ملی انتخاب شد. فاروق وردک با کسب ۱۵۵ رای موافق ، ۷۳ رای مخالف و ۳ رای باطل و سفید به حیث وزیر معارف انتخاب شد. محمد حنیف اتمر باکسب ۱۴۷ رای موافق ، ۷۷ رای مخالف و ۵ رای باطل و سفید به حیث وزیرامور داخله انتخاب شد. حضرت عمر زاخیلوال با کسب ۱۴۱ رای موافق ، ۸۴ رای مخالف و ۶ رای باطل و سفید به حیث وزیر مالیه انتخاب شد. داکتر سید مخدوم رهین با کسب ۱۲۰ رای موافق ، ۹۳ رای مخالف و ۱۸ رای باطل و سفید به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ انتخاب شد . محمد آصف رحیمی باکسب ۱۳۶ رای موافق ، ۸۹ رای مخالف و ۵ رای باطل و سفید به حیث وزیر زراعت و ابیاری انتخاب شد. وحیدالله شهرانی باکسب ۱۴۰ رای موافق ، ۷۸ رای مخالف و ۱۴ رای باطل و سفید به حیث وزیر معادن انتخاب شد. سروردانش باکسب ۹۶ رای موافق ، ۱۲۲ رای مخالف و ۱۳ رای سفید و باطل به حیث وزیر عدلیه انتخاب نشد. داکتر عبیدالله عبید باکسب ۹۴ رای موافق ، ۱۲۱ رای مخالف و ۱۶ رای باطل و سفید به حیث وزیر تحصیلات عالی انتخاب نشد . محمد اسماعیل با کسب ۱۱۱ رای موافق ، ۱۰۹ رای مخالف و ۱۰ رای باطل و سفید به حیث وزیر انرژی و اب انتخاب نشد. عنایت الله بلیغ با کسب ۱۰۸ رای موافق ، ۱۱۵ رای مخالف و ۸ رای باطل و سفید به حیث وزیر حج و اوقاف انتخاب نشد. میرزا حسین عبدالهی با کسب ۳۳ رای موافق ، ۱۷۹ رای مخالف و ۱۹ رای باطل و سفید به حیث وزیر فواید عامه انتخاب نشد . داکتر سید محمد امین فاطمی باکسب ۱۰۲ رای موافق ، ۱۲۰ رای مخالف و ۸ رای باطل و سفید به حیث وزیر صحت عامه انتخاب نشد . داکتر انوارالحق احدی باکسب ۹۱ رای موافق ، ۱۳۰ رای مخالف و ۱۰ رای باطل و سفید به حیث وزیر اقتصاد انتخاب نشد . انجنیر امیرزی سنگین باکسب ۹۲ رای موافق ، ۱۳۰ رای مخالف و ۹ رای باطل و سفید بحیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی انتخاب نشد . غلام محمد ایلاقی باکسب ۷۶ رای موافق ، ۱۳۸ رای مخالف و ۱۷ رای باطل و سفید بحیث وزیر تجارت انتخاب نشد. ویس برمک با کسب ۹۰ رای موافق ، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۳ رای باطل و سفید به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات انتخاب نشد. محمد اسماعیل منشی باکسب ۳۹ رای موافق ، ۱۷۶ رای مخالف و ۱۶ رای باطل و سفید به حیث وزیر کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین انتخاب نشد . محمد الله بتاش با کسب ۸۲ رای موافق ، ۱۳۸ رای مخالف و ۱۲ رای باطل و سفید به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی انتخاب نشد . حسن بانو غضنفر با کسب ۱۱۵ رای موافق ، ۱۰۸ رای مخالف و ۹ رای باطل وسفید به حیث وزیر امور زنان انتخاب نشد. عنایت الله نظری با کسب ۸۲ رای موافق ، ۱۳۳ رای مخالف و ۱۴ رای باطل و سفید به حیث وزیر عودت مهاجرین انتخاب نشد . سید حامد گیلانی باکسب ۷۰ رای موافق ، ۱۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای باطل و سفید به حیث وزیر امور سرحدات ، اقوام وقبایل انتخاب نشد . جنرال خدایداد با کسب ۳۶ رای موافق ، ۱۷۶ رای مخالف و ۲۰ رای باطل و سفید به حیث وزیر مبارزه با مواد مخدر انتخاب نشد . و انجنیر محمد یوسف پشتون باکسب ۸۸ رای موافق ، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۶رای باطل و سفید بحیث وزیر انکشاف شهری انتخاب نشد . از جمله ۲۴ تن وزرای پیشنهادی هفت تن آنان توانستند رای اعتماد ولسی جرگه را کسب نمایند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb