هشت تن از  افراد وابسته به گروه طالبان در حوزه غرب افغانستان با تحویل دادن سلاح های شان خود را به دولت تسلیم نمودند.

مقامات قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب کشور با ذکر این مطلب م یگویند: در میان هشت تن از افراد تسلیم شده دو تن از قوماندان های محلی طالبان در ولسوالی چشت هرات می باشند که در گذشته با نیروهای دولتی در حال جنگ بودند.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس می گوید: این هشت با پا در میانی بزرگان و نیروهای دولتی پس از آمدن به تاسیسات قوماندانی پولیس زون خود را تسلیم و سلاح های خود را تسلیم دولت نمودند.

او افزود : سید ولی و سید میرزا دو تن از قوماندان های ناراضی دولت که در جمع تسلیم شده گان می باشند ،وعده سپردند تا دیگر مخالفین مسلح را در ساحات ولسوالی اوبه و چشت وادار به تسلیم شدن کنند.

در عین حال مسوولین کمسیون تحکیم صلح ملی در ولایت هرات می گویند: طی یک سال گذشته بیش از دو صد تن از مخالفین مسلح دولت به این پروسه پیوسته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb