دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا آسید به سلسله همکاری قبلی خویش  به ارزش بالاتر از ۶۰۰۰ هراز دالر آمریکائی وسایل ورزشی را بریاست معارف ولایت بادغیس مساعدت نمود.

مسوولان دفترآسید می گویند : ” این وسایل براساس پیشنهاد ریاست معارف که در آن ۱۱ ابزاری ورزشی تذکر رفته است تهیه و رسما بدسترس آن اداره قرار داده است “.

عبدالخالق ” هوتک” گفت :” وسا یل مذکور شامل البسه ، کفش ، پایه های میدان ،کپ ، توپ وسایر ابراز ورزشی بوده که از آن در رشته های فوتبال ، والیبال و کشتی کورش استفاده میشود”.

آقا هوتک اضافه می کند: “به پیمانه که مکان سالم آموزشی برای دانش آموزان مهم است به همان حد صحت وسلامتی شاگردان نیز قابل توجه است” .

دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا آسید از سال ۲۰۰۶ میلادی به این طرف ۴ میدانی وزرشی را در رشته های  والیبال و فوتبال نیز در مکاتب نسوان و ذکور بادغیس اعمار نموده است . 

مسوولان ریاست معارف ولایت بادغیس در هنگام تحویل شدن این مواد از همکاری های دوامدار دفتر آسبد قدرانی نموده ورسیدگی آسید را به پیشنهاد های آن اداره را بموقع اعلام نموده است .

عبدالله مهربان معاون تدریسی معارف بادغیس می گوید : ” آسید همواره به  تقاضاها ی اداره معارف بادغیس  پاسخ همزمان داده است “.

آقای مهربان گفت :” قرار است در آینده نزدیک مسابقات بهاری بین تیم های ورزشی معارف بادغیس اغاز شود”.

مدیریت تربیت بدنی ریاست معارف نیز اعلام می نماید : این وسایل بعداز ثبت وقید در شعبه جنسی (کالا) به مکاتب مرکز و ولسوالی ها بادغیس توزیع میگردد.

مدیر تربیت بدنی اداره معارف می افزاید : ۴۹ تیم ورزشی فوتبال ،والیبال وپهلوانی ( کشتی کورش) باتفکیک نوجوانان ،جوانان و برزگسالان در چارچوب ریاست معارف بادغیس فعالیت مینمائید.  شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb