همزمان با آنکه میزان خشونت ها درمقابل زنان در افغانستان ازدیاد یافته ، اتحادیۀ سینماگران شهر هرات از ساخت فلم هنری خبر دادند که با موضوع تجاوز جنسی مربوط بوده و درآن مظلومیت زنان را به تصویر میکشد.

این فلم  “عکس یادگاری” نام دارد و بیشتر برعملکرد حکومت به ویژه در امورعدلی -قضایی وبرخورد ضعیف با مجرمین تجاوز های جنسی که سبب معافیت آنان شده و زنده گی آبرومندانه را دراجتماع با خطر مواجه میسازد؛ میچرخد.

در ” عکس یادگاری” نقش یک جوان عکاس مشهود است که با  یک دخترنوجوان (نقش اول فلم) که مورد تجاوز جنسى قرار گرفته وپریشان ودرگوشه ای نشسته است؛ بر میخورد.

نخستین مراحل ، با فعالیت عکاس جوان( ناصرهیروى فلم) آغاز میشود که به طور اتفاقی ودر زمان گرفتن عکس، از یکی از محلات درشهر کهنه هرات با نرگس (دخترفلم ) آشنا میشود…

فلم به آشنایی نرگس با افراد متجاوز اشاره میکند. زمانی که وی ازیک آرایشگاه خارج میشود توسط یکی ازدوست دخترش به یک جوان معرفی میگردد وبعد ازاینکه به خانه این مرد جوان میرود به طورناگهانی وناخواسته مورد تجاوز قرارمیگیرد…

بعد ازآن، آشنایی نرگس با عکاس جوان آغاز میشود وعکاس جوان به خواست خود وبه شرط اینکه ازبروز واقعه تجاوز کسی دیگر حتی والدینش آگاه نشوند به وی پیشنهاد ازدواج میکند.

دراین میان عکاس جوان( اسم اصلى وکیل احمد صافى) متاثر ازشرایط گذشته اش ووضعیت  نرگس، تکلیف روانی پیدا میکند و با باور به مظلومیت نرگس ومعافیت متجاوزین ازمجازات   به طُرق مختلف، متجاوزین را که شمار آنها به چهارتن میرسد به دام میکشد وآنها را ازبین میبرد…

عبدالرشید عظیمی کارگردان فلم “عکس یادگاری” میگوید که درنهایت خانوادۀ دختر وپولیس از واقعه تجاوز مطلع میشوند…وعکاس جوان که حاضرنیست خود را تسلیم نماید به علت تشدید تکلیف روانی، خود کشی میکند.

عظیمی از ساخت فلم “عکس یادگاری” به عنوان یک عکس العمل جامعه هنری درمقابل  ازدیاد خشونت علیه زنان یاد آور شده و به آژانس خبری پژواک گفت که این فلم، پیام آور مظلومیت و کمک به نجات وحفظ آبروی اینگونه زنان ازوقایع ناخواسته است.

به گفته وى، در این فلم یکساعته سینمایى که درجریان هفت ماه وبا هزینه شخصی جمعی ازسینماگران هرات ساخته شده، ٣٢ تن به شمول ٣ زن هنرنمایى نموده اند.

شکوفه مرتضوی (نرگس) که درنقش اول هنرنمایی نموده ، میگوید که ازاینکه توانسته با اجرای این نقش، مظلومیت زنان را درجامعه به تصویر بکشد خوشحال است.

وی ازهمراهی وکمک خانواده اش دراجرای هرچه بهتر نقش اش درفلم  تقدیرنمود وافزود که خانواده اش نیز گفته اند که خود را دراعاده حقوق زنان سهیم میدانند.

بهزاد عسکر زاده رئیس اتحادیه سینماگران هرات میگوید که ساخت این فلم با توجه به شرایط بغرنج کنونی کشورکه بی عدالتی ومعافیت ازقانون در برابر برخى مجرمین، ادامه دارد، نشان دهنده توجه جامعه هنری به عمق مشکلات جامعه است که قربانیان اصلی آن زنان هستند.

وی اظهار داشت که در حال حاضر، جامعه هنری کشور به ویژه درهرات به دلیل عدم حمایت دولت با مشکل جدی مواجه است،اما با همه این اوصاف سینماگران هرات خواستند در راستای کمک به بهبود اوضاع اجتماعی، ادای دین نمایند.

به گفته عسکر زاده ،فعالیت های هنری درهرا ت ازسال ١٣٠١ هجری شمسی آغاز و طی این مدت، فراز ونشیب های زیادی را پشت سرنهاده است .

بنابرمعلومات رئیس اتحادیه سینماگران هرات، طی سالیان اخیر، اضافه ازدوصد فلم بلند، کوتاه ونمایشنامه دراین ولایت ساخته شده است.

فلم عکس یادگارى در حالى شامل خانوادۀ فلم هاى هنرى شده است  که کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، ضمن اظهار نگرانى از خشونت هاى موجود علیه زنان  در جامعه ، خواهان مجازات و محکمه علنى مجرمین تجاوزهاى جنسى در کشور است.

به اساس معلومات این کمیسیون ، طى سال جارى  بیش از دوهزار واقعه خشونت علیه زنان که ازجمله  ٧٧ واقعه تجاوز جنسى  بوده ،در سطح کشور  ثبت کمیسیون شده است . 

سیما سمر رئیس  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، تجاوز هاى جنسى علیه زنان را بدترین وننگین ترین شکل وحالت خشونت خوانده، مدعى است که  مظنونین تجاوز هاى جنسى، از سوى موظفین پولیس دستگیر مى شوند، ولى بدون به محکمه کشاندن ویا مجازات  رها مى گردند.

آمار کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، طى سال گذشته بیش از ١٨٠٠قضیه خشونت علیه زنان و در سال ١٣٨۵ ، ١۶۵٠ واقعۀ  انواع مختلف خشونت علیه زنان  در سطح کشور  را ثبت نموده بود.  پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb