مسوولین ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت بادغیس از حفریات خود سرانه در مناطق تاریخى این ولایت اظهار نگرانی کرده و مدعی هستند که شماری از آثار باستانی که قدامت تاریخی چند هزار ساله را داشته  توسط زورمندان و افراد مسلح ناشناس  به یغما برده شده است.

 سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس می گوید بر اساس گزارشاتی که به وی رسیده است در ولسوالی آب کمرى  ولایت بادغیس منطقه ای بنام قلعه نریما و مناطق دهستان و دهن زو حفاریات خود سرانه از سوی افراد غیر مسوول صورت گرفته است.

وى قدامت قلعۀ نریمان را یکهزار سال  قبل از اسلام عنوان کرده، افزود که اخیراً افراد مسلح غیر قانونى در این قلعه ،کندنکارى نموده و دو کوزۀ سفالى قدیمى را بدست آورده اند.

ارفاق میگوید که مقام ولایت، طى ارسال مکتوب شماره۴۶١٠ تاریخ ٢٣ قوس عنوانى ریاست اطلاعات و فرهنگ گفته است که این ریاست، مسوولیت جلوگیرى از حفریات و قاچاق آثار باستانى را به عهده دارد .

نامبرده گفت که آنها قوۀ اجرایى ندارند که از حفریات جلوگیرى کنند، به همین منظور مکتوبى را عنوانى  مسوولین محلى ولسوالى آب کمرى ارسال نموده و خواستار تحقیقات در زمینه شده اند.

مولوى محمد ابراهیم ولسوال آب کمرى میگوید که کندنکارى مخفیانه در مناطق تاریخى صورت گرفته و دو کوزه سفالى توسط افراد ناشناس؛ بدست آمده، اما حفریات از یکهفته بدینسو به اثر برفبارى  متوقف شده است.

حاجى سیف الدین رئیس شوراى قریۀ دهستان، نیز تایید نمود که چندى قبل در منطقه کندنکارى شده بود؛ اما حالا برفبارى مانع حفریات گردیده است.

محمد موسى یکتن از متنفذین بادغیس می گوید : معلوم نیست  افراد ناشناس دو کوزۀ قدیمى بدست آورده را  به کجا انتقال داده اند.

وى جلوگیرى از حفریات و قاچاق آثار را وظیفه ارگانهاى امنیتى دانست و افزود که به یغما بردن آثار ، بر هویت تاریخى و فرهنگى کشور ضربه شدید وارد میکند.

اما سمونوال غلام رسول قوماندان امنیۀ آب کمرى میگوید که راه هاى مناطق تاریخى به اثر برفبارى مسدود بوده و فعلاً به آنجا رفته نمى توانند، اما با مجرد باز شدن راه، منطقه را بررسى نموده و از حفریات بیشتر جلوگیرى خواهند کرد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس میگوید که  تپه ها و کوه ها در اطراف قریه هاى  دهستان و دهن زو  نیز وجود دارند و از اینکه مردم قدیم در آنجا زیست داشتند؛ امکان دارد که آثار تاریخى وجود داشته باشد.

نامبرده علاوه کرد که اینرا رد کرده نمى توانند که افراد ناشناس  در گذشته آثار تاریخى را ذریعۀ کندنکارى از آنجا برده باشند.

در نزدیک قلعۀ نریمان، زیارتى بنام امام اصغر نیز وجود دارد. به گفتۀ مردم محل، افراد ناشناس در گذشته، سنگ لوح قبر را که قدامت زیاد داشت، نیز به سرقت بردند.

مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى جدید کشور، آثار باستانى ، معادن و سایر ذخایر زیرزمینى، ملکیت دولت است. حفاظت و اداره از ملکیتهاى دولت و نوع استفاده درست،از ذخایر طبیعى و سایر ملکیت هاى عامه، از طریق قانون تنظیم میشود.

هفتۀ گذشته امان الله عبیدى رئیس اطلاعات و فرهنگ  نیمروز نیز گفته بود که در کنار آنکه  کاوش هاى خود سرانه در مناطق تاریخى آنولایت  ادامه دارد،قسمت هایى از آثار تاریخى  تخریب شده  و نیاز به بازسازى دارند. 

روز گذشته  پولیس چند اثر تاریخى را مربوط دوره هاى بودایى، تیمورى وغزنوى در ولسوالى غوریان ولایت هرات( نزدیک سرحد ایران)  نیز  بدست آورد و دو تن را به ظن قاچاق آن دستگیر کرد.

این آثار شامل یک مجسمۀ تمساح، یک قبضۀ شمشیر، ظروف سفالى با نقش و نگار قدیمى و ١۵٠ کیلو گرام سنگ فیروزه بوده و از یک منزل مسکونى، بدست آمده است.

شاه زمان وریځ ستانکزى رئیس عمومى نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که مردم محل در حفریات و قاچاق آثار تاریخى دست داشته و تا زمانى که مردم با دولت همکارى نکنند؛ جلو حفریات و قاچاق گرفته نخواهد شد.

به گفتۀ ستانکزى، محافظین آثار تاریخى به سطح کشور کم است، تا زمانى که قطعات خاص براى محافظت مناطق تاریخى توظیف نشوند، جلوگیرى از حفریات  و قاچاق مشکل است. پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb