مسوولین ریاست فواعد عامه هرات می گویند حدود هفت کیلو متر سرک از منطقۀ آب بُرده ناحیۀ هفتم بطرف پُل رواشان در ناحیۀ نهم و حدود نیم کیلو متر سرک از محلۀ زیارت سلطان آغا تا ناحیۀ دهم در جنوب شهر قیر ریزى میگردد.

 انجنیر حبیب الله تیمورى رییس فواید عامۀ هرات می ګوید هزینۀ این دو  سرک را که ٧ متر عرض دارد، از بودجۀ وزارت فواید عامه عنوان کرده، افزود که کار قیر ریزى آنها روز شنبه  آغاز شده و قرار است که در ظرف شش ماه آینده تکمیل وبه بهره بردارى سپرده شود.

مردم قیر ریزى سرکها را یکى از کارهاى عمدۀ دولت میدانند.

محمد جواد یکتن از شهروندان می گوید  هرات در یک منطقۀ خشک قرار گرفته و گل و لاى در زمستان و گرد و خاک در تابستان مردم را اذیت نموده و در کنار آن، باعث مشکلات ترانسپورتى  میگردد.

وى از شاروالى انتقاد نمود که در این عرصه کار چشمگیر انجام نداده است.

اما انجنیر امین الله امینى معاون شاروالى هرات میگوید که  ۴٢ کیلو متر سرک داخل شهرى را به وزارت فواید عامه پیشنهاد نموده اند که باید قیر شود، ولى تا حال منظور نشده است.

وى افزود که نیازمندى مردم در بخش سرکها زیاد است  و قیر ریزى سرک فعلى تا حدودى مشکل  مردم را  از حیث ترانسپورت  حل خواهد ساخت.

به گفتۀ امینى، طى سه سال گذشته ٢۴ کیلو متر سرک داخل شهر هرات قیر شده است

٨٠ کیلو متر سرک به مصرف یک و نیم میلیون دالر از سوى وزارتهاى فواید عامه و احیاء و انکشاف دهات در هرات نیز  ترمیم و بازسازى اساسى میشود 

کار این سرک که  از ولسوالىگذره در جوار میدان هوایى آغاز و با عبور از مرکز ولسوالى پشتون زرغون ، تا سرحد ولسوالى اوبه منتهى میشود، در ماه عقرب امسال شروع شده و قرار است که  در ظرف یکسال تکمیل گردد.

عبداللطیف هارونى ولسوال پشتون زرغون میگوید که  در مسیر سرک ، ٢٠٠ پایه پل و پلچک نیز احداث شده و تسهیلات ترانسپورتى براى اهالى ۵٠ قریه فراهم خواهد شد.

همچنان ٣٢ کیلو متر سرک در ولسوالى شیندند به مصرف ٣۶٠ هزار دالر از کمک تیم بازسازى ولایتى PRT ایتالیا ترمیم و جغل اندازى میگردد.

به گفتۀ ملا لعل محمد ولسوال شیندند، کار این سرک نیز در ماه عقرب آغاز شده  ، ٢٣ کیلو متر سرک از منطقۀ خواجه اوریا( متصل شاهراه هرات- کندهار) آغاز  و به مرکز شیندند منتهى میشود و  ٩ کیلو متر سرک دیگر از مرکز ولسوالى تا منطقۀ زیر کوه تمدید مى یابد.  پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb