چهار مرکز صحی به مناسبت روز جهانی صحت در ولایت هرات از سوی ریاست صحت عامه این ولایت افتتاح و تهداب گذاری شد.

مسوولین در هرات می گویند این پروژه ها شامل افتتاح کلنیک ملدان ،افتتاح انتظارخانه شفاخانه حوزوی ،گذاشتن سنگ تهداب انتظارخانه شفاخانه نسائی ولادی و افتتاح کلنیک اچ آی وی درشهرهرات می باشد.

غلام سعید راشد رئیس صحت عامه این ولایت می گوید: این پروژه به ارزش بیش از دوصد هزار دالر امریکایی از کمک های تیم بازسازی پی ار تی ایتالیا و افغان های مقیم در کشورهای اروپایی هزینه شده است.

 وی همچنان گفت سی تن از فارغین کورس های آموزشی واکسیناتوری که به مدت یک ماه از ولایات فراه ، بادغیس و غور در شهر هرات آموزش دیده بودند سند فراغت بدست آوردند.

با اینکه عده ای از باشنده گان ولایت هرات از پاین بودن خدمات صحی در این ولایت شکایت دارند در عین حال مسوولین ریاست صحت عامه هرات می گویند در حال حاضر این ولایت از لحاظ ارایه خدمات صحی مقام اول را در سطح کشور دارد. شگوفه هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb