جسد بی جان عبدالقادر مدیراداری حارنوالی استیناف ولایت هرات روزگذشته ازمنطقه ی دهانه کمرکلاغ شهرهرات  یافت شده وتوسط مسئولین امنیتی به شفاخانه حوزه وی این ولایت  انتقال داده شده است .

مقامات پولیس درولایت هرات درغرب افغانستان میگویند تاکنون روشن نیست که این فرد توسط کدام فرد یاگروهی ربوده شده ویابناء به مریضی که داشته است جان داده است .

 

نورخان نیکزاد مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت هرات میگوید به اساس اطلاعاتی که ازسوی مردم به پولیس داده شده بود آنان به محل رفته وجسد این مردرا به شفاخانه انتقال داده اند.

 

به گفته ی مقامات پولیس جسد بی جان مدیراداری حارنوالی استیناف ولایت هرات به حالت نیمه نشسته درکنارموترش درساحات مربوط به دهانه کمرکلاغ قرارداشت.

 

داکتربرکت الله محمدی مسئول بخش عاجل شفاخانه ی حوزه وی میگوید این مرد حدود ده روزقبل جان داده است .

به گفته آقای محمدی نشانه های ازضرب وشتم وفیرمرمی دربدن این مرد مشاهده نشده است ولی باآنهم هنوزنتیجه نهایی طب عدلی اعلان نگردیده است .

 

فامیل این کارمند دولتی تاکنون دراین رابطه اظهارنظری نکرده ولی یکتن ازکارمندان ریاست حارنوالی استیناف هرات میگوید که این مرد به مریضی قلبی دچاربوده است . شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb