طی سه سال گذشته حدود یک صد تن از انستیتوت توسعه و انکشاف رهبری در ولایت هرات سند فراغت به دست آوردند.

 در سومین دوره آموزشی این موسسه خصوصی ۳۶ تن از فارغان پوهنتون ها  پس از سپری کردن یک دوره یک ساله انکشاف رهبری که از سوی موسسه مارنینگ استارت دیولپمنت اداری می شود  سند فراغت بدست آوردند.

 یکتن از مسوولین این انستیتوت می گوید  دوره های آموزشی انکشاف رهبری در ولایت هرات به مدت یک سال در دو سمستر اجرا می گردد.

امام محمد وریماچ یکتن از فارغین این انستیتویت می گوید در جریان یک سال گذشته مضامین رهبری که از جمله نیاز های اساسی ادارات دولتی و غیر دولتی در افغانستان محسوب می شود برای آنها تدریس شده است.

بنا به اظهارات وی در صورتیکه که کارمندان ادارات دولتی این ولایت یک دوره از این کورس آموزشی را سپری نمایند پس از این در ادارات دولتی از لحاظ اداری مشکلات وجود نخواهد داشت. ث هرات

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb