تخریب اراضی کوکنار در هراتمقامات محلی در ولایت هرات می گویند کمپاین تخریب اراضی کوکنار در این ولایت به همکاری مشترک ارگان های امنیتی روز دوشنبه  آغاز شده است.

یکتن از مسوولین امنیتی در این ولایت می گوید در مرحله اور اراضی کشت شده کوکنار در ولسوالی شیندند هرات از سوی نیروهای پولیس و اردوی ملی و کارمندان ریاست مبارزه با مواد مخدر  آغاز شده است.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندان امنیه ولایت هرات گفت به دلیل آگاهی دهی مردم از اضرار کشت و تولید مواد مخدر ، امسال کشت خشخاش نسبت کاهش چشمگری داشته است.

وی افزود: قرار است یک هفته جریان تخریب مزارع کشت شده کوکنار در ولسوالی شیندند ولایت هرات ادامه خواهد داشت.

در عین حال ملا لعل محمد ولسوال شیندند هرات می گوید : برخی مناطق زیر کوه و دو قریه دور افتاده شیندند از سوی باشنده گان محل کوکنار کشت شده تخریب اراضی کوکنار در هراتکه در جریان چند روز آینده همه آن تخریب خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب اراضی کوکنار در هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب اراضی کوکنار در هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب اراضی کوکنار در هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب اراضی کوکنار در هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb