سفارت افغانستان مقیم تهران ، نسبت به منع اشتراک افغانها درامتحان کانکور جهت راه یافتن به پوهنتون هاى آن کشور، ابراز نگرانی کرد.

سفارت افغانستان ممانعت ازاشتراک مهاجرین افغان درکانکور سراسری ایران را اقدامى درجهت محدود کردن حضور افعانها درآنکشورعنوان نموده است. 

این اعتراض وابرازنگرانی، همزمان با سپری شدن آخرین موعد برای ثبت نام شاگردان  درامتحان سراسری کانکور در ایران خوانده شده است.

محمد یحیی معروفی سفیر کبیرافغانستان درایران به آژانس خبری پژواک گفته است:  این اقدام باعث دورماندن هرچه بیشتر مهاجرین افغان، ازفراگیری علم ومنزوی شدن آنان میگردد

وى افزود که  اخیرا سازمان سنجش آموزش ایران اعلام نموده که اتباع خارجی ساکن درایران که به طورمعمول اکثریت آنان را افغانها تشکیل میدهند، حق اشتراک درامتحان کانکور سراسری سال ١٣٨٨ را ندارند

موصوف علاوه نمود که برای دولت ومردم افغانستان مهم است که شاگردان مهاجر مقیم ایران، تحصیلات اختصاصی شان را به پیش ببرند تا درآینده بتوانند نقش شان را دربازسازی کشورایفاء کنند. 

معروفی میگوید: ((  با این قدام ایران ،صدها شاگرد مهاجر افغان که آمادگی اشتراک درامتحان کانکور را داشتند ، نا امید ومایوس شده اند))

به گفته وی ، ایران عملا دربازسازی افغانستان سهیم است واجازه ادامه تحصیل محصیلین افغان دراین کشور ازسوی دولت ومردم افغانستان به مثابه بخشی ازسهم ایران دربازسازی امورزیربنایی افغانستان تلقی میشود

سفیرکبیرافغانستان درتهران  گفت: (( ما ازاین بابت نگران هستیم والبته این اقدام در روحیه مهاجرین افغان مقیم درایران تاثیرمنفی خواهد گذاشت))

ازسوی دیگر گل مکی بختیاری معاون امور فرهنگی سفارت افغانستان درتهران گفت که  تماس های مکرر آنان با مقامات ایرانی؛ برای لغو این ممنوعیت تا کنون نتیجه نداده است

به گفته وی، متن مندرج در اعلامیه سازمان سنجش آموزش ایران که درآن ثبت نام واشتراک کلیه اتباع افغان درامتحان کانکورذکر شده است، برای پیگیری به وزارت خارجه درکابل ارسال شده و آنان درجریان کامل  موضوع قرار گرفته اند

براساس معلومات سازمان سنجش آموزش ایران، ثبت نام برای امتحان کانکور سراسری ١٣٨٨ ازتاریخ ١۶ تا ٢٩ قوس سال روان وازطریق انترنت صورت میگیرد. 

درمتن، راهنمای ثبت نام که بر مبناى مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس( پارلمان ایران) تهیه شده آمده است که براساس اعلام ،اداره اتباع خارجی وزارت داخله ثبت نام کلیه اتباع افغان درامتحان ورودی کانکور١٣٨٨ ممنوع  است.

با اینکه تا حال آمار مشخصی ازشمار مهاجرین افغان داوطلب اشتراک درامتحان کانکورایران ارایه نشده ؤ اما سید تقی قائمی مسئول اداره اتباع خارجی دروزارت داخله ایران میگوید که تا کنون ٢١۶ هزار شاگرد افغان در مکاتب  ایران ثبت نام کرده اند

ازاظهارات موصوف چنین برمی آید که تعداد متعلمین افغان واجد شرایط امتحان کانکور درحد قابل توجهی قرار دارد.

درسالیان اخیر،محدودیت هاى برای ادامه تعلیم متعلمین افغان درایران وضع شد که صرف با پرداخت شهریه (هزینه آموزش)اجازه استفاده ازامکانات مکاتب را دارند

طی این مدت، محصلین افغان داوطلب ورود به پوهنتون نیز با داشتن مدارک اقامتی، ازجمله دفتر پناهنده گی ، پاسپورت با اعتبارشش ماهه،کارت هویت مهاجرت وبرگه (نامه ) تردد نیز میتوانستند درکانکوراشتراک نمایند

بنابرمعلومات مقامات مسئول ایران ،این محدودیت ها درپوهنتون های دولتی اعمال میشود و تحصیل اتباع افغان که دارای مدارک هویت قابل قبول میباشند درپوهنتون غیردولتی “آزاد اسلامی ” با پرداخت هزینه تحصیل امکان پذیر است

اما مسئولین سفارت افغانستان درتهران میگویند که  اکثریت مهاجرین افغان درایران توانایی پرداخت هزینه تحصیل را ندارند وادامه این وضعیت، آسیب های روحی وروانی زیادی را بر مهاجرین تحمیل نموده وآنها را بیشتر در اجتماع منزوی مینماید.

نه تنها شاگردان افغان در ایران با چنین مشکلات دست و گریبان اند، بلکه اخراج آنها نیز معضلۀ است که در حل آن اقدام نشده است.

به گفتۀ امان الله عاطف رئیس عودت مهاجرین ولایت نیمروز ،روند اخراج مهاجرین از ایران   تشدید یافته و  طى یک هفتۀ اخیر(٣-١٠ قوس)  بیش از ٨٨۵٠ جوان و ٣۵ فامیل از طریق پُل ابریشم  نیمروز، اخراج شده اند.

اما مسوولین جمهورى اسلامى ایران  همواره گفته اند که مهاجرینى که سند اقامت نداشته باشند؛ مطابق فیصلۀ سه جانبه ( ایران،افغانستان و کمیسارى عالى ملل متحد در امور پناهنده گان ) حق اقامت را نداشته و اخراج میشوند.

به اساس معلومات محمد نادر فرهاد، سخنگوى کمیسارى عالى ملل متحد درامور پناهندگان درکابل درحال حاضر، حدود نُه صد هزار دارنده اسناد اقامت و حدود یک و نیم میلیون فاقد اسناد اقامت درایران بسرمیبرند.           آژانس خبرى پژواک، ٢٨ قوس

https://www.facebook.com/heratpaperfb