شماری از مسوولان محلی، ولسوال‌ها و نمایندگان موسسات انکشافی هرات به هدف هماهنگی جهت اجرای پروژه میثاق شهروندی در شهر و ولسوالی‌ها گردد آمدند. کندی در اجرای پروژه میثاق شهروندی نگرانی ولسوال‌های این ولایت را بر انگیخته است، به گفته آنان، کار اعمار مکاتب، آسفالت سرک‌ها و ساخت سیستم آبرسانی در شماری از ولسوالی‌ها به شکل بطی پیش می‌رود.

هم اکنون برنامه میثاق شهروندی در شش ولسوالی ولایت هرات به ارزش هژده میلیون دالر در حال اجراست، مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات در هرات علت کندی اجرای پروژه‌ها را در دیر رسیدن بودجه آن از سوی حکومت مرکزی عنوان می‌کنند. به گفته آقا محمد صدیقی، رییس احیاء و انکشاف دهات هرات، قرار است برنامه میثاق شهروندی در هشت ولسوالی دیگر هرات در سال آینده آغاز شود.

برنامه میثاق شهروندی که در چارچوب راهبرد انکشافی ولایات و زدودن فقر طی ده سال تدوین شده است، از دو سال بدین سو در ولایت هرات آغاز گردیده است اما داکتر محمد آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه این ولایت از عدم همکاری نهادها جهت اعمار مراکز صحی در ولسوالی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

با این همه آگاهان باور دارند، حکومت وحدت ملی طی چهار سال گذشته در اجرای برنامه‌های انکشافی در هرات موفق نبوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb