همزمان با رفع تهدید خشکسالی درغرب کشور، بیجاشدگان داخلی از هرات باید به مناطق اصلی‌شان بازگشت داده شوند.

خشکسالی طی سال گذشته، پای ده‌ها هزار خانواده از ولایت‌های بادغیس، فراه و غور را به هرات کشاند، اما بارش برف و باران طی زمستان سال روان، به گفته مسوولان، خطر خشکسالی را از میان برداشت، شواری ولایتی هرات می‌گوید: بیجاشدگان داخلی دیگر بهانه‌ای برای ماندن در هرات ندارد و باید بزودی به مناطق اصلی‌شان باز گردند، به باور کامران علیزایی رییس شواری ولایتی هرات، حضور بیجاشدگان داخلی در هرات مردم این ولایت را به درد سر انداخته است.

در واکنش به خواست شورای ولایتی هرات، برخی از بیجاشدگان داخلی می‌گویند: تنها خشکسالی عامل آواره‌گی آنان نیست،به گفته آنان در کنار خشکسالی ناامنی وتحرکات طالبان باعث گردید تا مسکن‌شان را به مقصد هرات ترک کنند، این بیجاشدگان می‌گویند: در صورتی هرات را ترک خواهند کرد تا دولت امنیت مناطق اصلی‌شان را تامین کند.

در این میان اداره مهاجرین هرات هم موافق به بازگشت بیجاشدگان به مناطق اصلی شان است، احمد جاوید نادم رییس این اداره می‌گوید: پس از رفع خطر خشکسالی تا کنون سه هزار خانواده بیجاشده داخلی به شکل داوطلب خواستار بازگشت به مناطق اصلی شان شده‌اند، به گفته وی روند بازگشت بیجاشدگان داخلی از هرات به ولایت‌های بادغیس، فراه و غور بیش از چهار ماه را در بر می‌گیرد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb