شماری از زنان روستایی از طریق برنامه انکشاف اقتصادی روستایی،کسب و کار کوچک از آغاز کرده‌اند.

شفیع رحیمی مسوولان این برنامه؛هدف آنرا ایجاد کسب و کارهای کوچک برای زنان روستایی و کمک به اقتصاد آنان عنوان می‌کنند.

از طریق این برنامه ۲ هزار و ۸۷۶ گروه پس انداز کوچک از زنان روستایی در ۳۶۰ روستا و چهار ولسوالی هرات،تجارت‌های کوچک را آغاز کرده‌اند.

زنان ولسوالی‌های کرخ،انجیل،گذره و رباط سنگی هرات شامل برنامه انکشاف اقتصادی روستایی شده‌اند؛اما برخی اعضای شورای ولایتی تاکید دارند؛باید برنامه‌های انکشافی در تمامی ولسوالی‌ها و مناطق نا امن و دور دست نیز اجرایی شود.

از سویی هم آقا محمد صدیقی رییس احیا و انکشاف دهات در ولایت هرات تاکید می‌کند در کنار انکشاف اقتصادی روستایی ۵ برنامه توسعه‌ای دیگر در ولسوالی‌های گوناگون هرات در حال اجرا می‌باشد.

این در حالیست که نا امنی و فعالیت گروه‌های مسلح مخالف حکومت در برخی ولسوالی‌های هرات سبب شده؛برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی در این مناطق اجرایی نشود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb