وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی در سفر به هرات، برنامه نصب شماره های معتبر بر موترهای باربری را کلید زد. محمد حمید طهماسی وزیر تارنسپورت و هوانوردی ملکی ، آغاز این روند را راهی برای جلوگیری از فرار عواید و افزایش درآمد خواند. این برنامه پس از آن روی دست گرفته شد که شورای عالی اقتصادی رئیس جمهوری فرمان اجرای آن را صادر کرد. پیش از این بارها گزارش شده بود که موترهای باربری، پیش از ورود به گمرک و بعد از خروج از آن پلیت‌های موترها را به هدف فرار از مالیات تعویض می‌کنند.

آقای طهماسی همچنان در سفر به هرات اعلان کرد که در سال مالی جدید، برنامه انتقال ترمینال موترهای مسافربری و باربری از داخل شهر به دروازه‌ها روی دست گرفته می‌شود. گفتنیست که سال گذشته هم آقای وزیر در سفر به هرات، از اجرای طرح انتقال ترمینال موترهای جنوب به بیرون شهر صحبت کرده بود اما حالا می‌گوید اداره‌اش در تثبیت زمین‌های نزدیک شهرک صنعتی، دچار اشتباه شده بود.

از سوی دیگر اداره محلی هرات می‌گوید طرح انتقال ترمینال موترهای باربری و مسافربری در دستورکار رهبری دفتر والی هرات قرار دارد و به زودی نتیجه آن با مرکز کشور شریک می‌شود. شورای ولایتی هرات هم می‌گوید که بارها در جلسات مختلف، روی طرح انتقال ترمینال موترهای مسافربری و باربری به چهار دروازه شهر صحبت شده است.

با این وصف قابل ذکر است که از طرح انتقال ترمینال موترهای باربری و مسافربری در حالی صحبت می‌شود که همین امروز وزیر ترانسپورت، سالن انتظار موترهای مسافربری را در نزدیکی گمرک هرات به بهره برداری سپرد. حالا باید دید که اجرایی شدن این برنامه چقدر زمان نیاز دارد و مردم تا چه وقت منتظر باشند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb