شش عضو یک خانواده که می‌خواستند به گونه غیر قانونی وارد کشور ترکیه شوند بدون رسیدن به مقصد، در مرز ایران- ترکیه به علت سردی هوا جان باختند. این اجساد از طریق پولیس بین الملل به هرات منتقل شده اند که  شامل سه کودک، یک خانم و دو مرد از باشنده گان ولایت بلخ هستند. نزدیکان قربانیان میگویند این افراد پس از سی سال زندگی در عربستان سعودی، به افغانستان برگشتند و به دلیل نبود کار؛ اقدام به مهاجرت غیر قانونی نمودند.

شماری از باشنده­گان هرات نبود کار، امنیت جانی و مالی را از عمده­ترین دلایل مهاجرت های غیر قانونی می­دانند. آنان تاکید می­کنند که حکومت باید زمینه کار را برای شهروندان فراهم و جلو مهاجرت­های غیر قانونی را بگیرد.

از سوی دیگر احمد جاوید نادم رییس مهاجرین و عودت کننده‌گان هرات می‌گوید افزایش مهاجرت­های غیر قانونی را نگران کننده میخواند و می‌گوید به تازگی قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شده است و با تطبیق آن؛ میتوان وضعیت جاری مهاجرت­های غیر قانونی را بهبود بخشید.

طی کمتر از ده سال گذشته موج مهاجرت های شهروندان افغانستان به خارج از کشور آغاز، و هزاران تن در مسیر مهاجرت غیرقانونی جان باختند. به باور آگاهان شدت گرفتن نا امنی ها، نبود کار و فقر اقتصادی مهم ترین دلایل مهاجرت افغانها به خارج از کشور میباشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb