تامین امنیت،تامین رابط مردمی با مردم و بزرگان هرات،بهره برداری از سد سلما و قیریزی جاده و اجرای پروژه های توسعه ای گوناگون در هرات از دستاوردهای محمد آصف رحیمی والی پیشین هرات است که در مدت چهار سال زمان داری اش در این ولایت سخن میزند.

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات نیز از کارکرد والی پیشن این ولایت قدر میکند؛با ذکر این مورد که برخی والی های پیشین در پی اعتراض و تظاهرات مردم و نا توانی در مدیریت این ولایت از وظایف شان برکنار شده اند.

اکنون با کناره گیره محمد آصف رحیمی از پست ولایت هرات؛این پرسش مهم در ذهن هراتیان شکل گرفته که چه کسی جایگزین او خواهد شد؛هرچند برخی چهره ها و نام ها در شکبه های اجتماعی بعنوان والی هرات از آنها نام برده شده است؛اما تا کنون  مقام های حکومت مرکزی تا کنون در مورد والی جدید هرات چیزی نگفته اند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb