در پی برپا شدن خیمه اعتراضی در برابر ریاست شهرداری هرات؛شهردار از والی و رییس شورای ولایتی هرات به دادستانی شکایت کرد؛در شکایت نامه شهردار هرات نام شخص والی و شخص رییس شورای ولایتی ذکر شده است.

اما محمد الف عرفانی رییس دادستانی هرات میگوید؛تا کنون شکایت نامه شهردار هرات از والی و رییس شورای ولایتی به این نهاد نرسیده و رسیدگی به این شکایت صلاحیت دادستانی هرات نیست.او تاکید دارد،در صورت رسیدن شکایت نامه شهردار هرات؛این شکایت برای رسیدگی از سوی دادستانی هرات به دادستانی کل فرستاده خواهد شد.

در این میان کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات میگوید؛او در پیوند به برپایی خیمه اعتراضی در برابر ریاست شهرداری عمل خلاف قانون انجام نداده و حاضر است در این مورد به نهاد های عدلی و قضایی پاسخگو باشد.اما والی هرات حاضر نیست در این مورد چیزی بگوید.

در شکایت نامه شهردار هرات از والی و رییس شورای ولایتی ،۱۴ مورد خلاف ورزی در برپایی خیمه اعتراضی مقابل شهرداری،لت و کوب کارمندان و مسدود شدن درب شهرداری و نیز مختل شدن روند کاری آن اشاره شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb