افزایش آمار ازوداج های زودهنگام درهرات نگرانی فعالین حقوق بانوان و جامعه شناسان را بر انگیخته است.

ازوداج های زود هنگام و اجباری، ناهنجاری اجتماعی ست که تا هنوز دست از سر کودکان کم سن و سال در ولایت هرات برنداشته است، یافته های یک پژوهش در پیوند به تبعات ازوداج های زیر سن اینجا طی همایشی با حضور عالمان دین، استادان دانشگاه و فعالین حقوق بانوان رونمایی شد، بربیناد یافته های این پژوهش بیش از سی درصد بانوان در هرات قبل از وقت وادار به ازداج میشوند.

تا هنوز قانونی مبنی بر منع ازواج های اجباری در افغانستان به تصویب نرسیده است، جامعه شناسان، عرف و عنعنات ناپسند و فقر اقتصادی را از عوامل افزایش آمار ازوادج های پیش از وقت عنوان نموده و تاکید دارند، نهاد های قانون گذار می بایست دراین زمنیه قانونی را تدوین کنند.

با این وصف استادان دانشگاه و فعالین حقوق بانوان، فقر دانش در کشور را از عوامل افزایش گراف ازواج های پیش از وقت عنوان میکنند، آنان تاکید می ورزند، دختر بچه های کم سن و سال از نگاه روحی و جسمی آماده ازاوج نیستند و نباید به جبر و اکرا وادار به ازوداج شوند.

اما عالمان دین میگویند: ازدواج زودهنگام از نگاه دین اسلام مشکلی ندارند، آنان تاکید دارند، در احادیث پیامبر اسلام توصیه شده زوجین در سن بلوغ ازواج کنند.

بر بنیاد گزارش های سازمان ملل، ازوداج پیش از وقت ناهنجاری جهان شمول است و افغانستان در ردیف و بیست و چهارم کشورهایی قرار دارد که ازواج زود از وقت در آن رو به افزایش است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb