ماستر پلان شهر هرات با وجود وعده های پی هم رییس جمهوری غنی تا کنون نهایی نشده است.

رییس جمهوری غنی در سفرش به هرات ۹ ماه پیش وعده سپرد؛ماستر پلان این شهر تا ۳ ماه دیگر نهایی میشود،۷ ماه پس از این وعده او رییس شهر سازی هرات ۲ ماه پیش گفت؛ماستر پلان تا یکماه دیگر نهایی میشود.

شماری از آگاهان امور فرهنگی تاکید دارند؛هرات یک شهر باستانی و تاریخی است و نبود ماستر پلان در این شهر؛مشکلات زیادی را به میان آورده است.

از سویی هم شماری از اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند؛ به دلیل نبود ماستر پلان بسیاری از ساخت و ساز ها در هرات بگونه خود سرانه و غیر معیاری صورت گرفته است.

ریاست شهرسازی هرات تاکید دارد؛ماستر پلان هرات از سوی وزارت شهرسازی نهایی و شده برای تایید به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شده تا در جلسه شورای عالی توسعه شهری منظور شود.

مسوولان ریاست شهر سازی هرات مگیوند؛در ماستر پلان جدید هرات شمار ناحیه های شهری به ۲۱ ناحیه افزایش یافته و بخش هایی از ولسوالی انجیل نیز به شهر هرات اضافه شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb