بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی افغانستان؛قرار است صدها باغ پسته در منطقه دشت حوض هرات ایجاد شود.

شورای عالی اقتصادی افغانستان به تازگی تصویب کرده است که صدها باغ پسته با مساحت بیش از ۳۵  هزار هکتار در منطقه دشت حوض هرات ایجاد شود؛ مقام های محلی هرات میگویند؛ایجاد این باغ  های پسته افزون بر ایجاد صدها فرصت شغلی برای باشندگان هرات و کسب منفعت اقتصادی، بر وضعیت محیط زیست این ولایت نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

در همین حال مسوولان در ریاست زراعت هرات تاکید دارتد؛پژوهش های انجام شده در زمینه کشت پسته در هرات نشان میدهد؛خاک این ولایت برای کاشت پسته مناسب است.بگفته آنان تا کنون ۳۵۰ هتکار باغ پسته از سوی ریاست زراعت؛و ۴۰۰ هکتار از سوی بخش خصوصی در هرات ایجاد شده است.

در هیمن حال آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند؛به دلیل نا توانی و بی پروایی حکومت افغانستان؛بخش بزرگی از حاصلات جنگل های پسته در ولایت های هرات و بادغیس به دست مخالفان حکومت می افتد که این مسله زیان اقتصادی را در پی دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb