حوالی ساعت یک پس از چاشت روز سه شنبه گروهی از سارقان مسلح بر یک موتر حامل پول نقد در برابر یک بانک خصوصی در هرات حمله کردند، گواهان رویداد میگویند: سارقان یکی از محافظان بانک را به گلوله بستند و بستند و بخشی از پول ها را با خورد برنده اند. آنان از عملکرد نیروهای امنیتی در قسمت مهار این رویداد انتقاد میکنند.

در این میان مسوولان در فرماندهی پولیس هرات میگویند: این درگیری از سوی نیروهای امنیتی مهار شده، به گفته این مسوولان در این درگیری یک سارق مسلح از سوی نیروهای امنیتی از پای در آمده است و جان باختن یک محافظ بانک را توسط سارقان را تایید نموده و میگویند: یک محافظ دیگر در این درگیری زخم برداشته است.

تا هنوز این که چه مقدار پولیس از سوی سارقان به سرقت برده شده مشخص نیست، پولیس هرات تاکید دارد، تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پنهان این رویداد از سوی نیروی های کشفی آغاز شده است.

سرقت های مسلحانه در ولایت هرات داستان تازه ای نیست، در سال های پسین در نقاط مختلف این ولایت سارقان پس از حمله بر دوکان و مراکز تجارتی، موفق شده بودند از محل رویداد پا به فرار بگذارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb