روند بررسی آرای ۱۸ مرکز انتخاباتی در شهر و برخی ولسوالی های هرات،به روز شنبه پایان یافت؛کمیسییون مستقل انتخابات در هرات میگوید؛۶ ولسوالی که آرای آن بگونه کامل قرنطین شده،بزودی بررسی خواهد شد.احمد شاه قانونی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید قرار است آرای مراکز انتخاباتی لیسه مهری و ملکه جلالی باز شماری شود.

مسوولان کمیسیون های انتخاباتی در هرات میگویند؛با توجه به شکایت های درج شده؛ احتمال میرود بیشتر رای صندوق های قرنطین شده باز شماری شود.نمایندگان شماری از نامزدان اما از وجود مشکلات فراوان در روند بررسی آرای قرنطین شده شکایت دارند.

در همین حال شورای ولایتی هرات نیز؛خواهان شفافیت در روند بررسی آرای قرنطین شده و نیز روند باز شماری آرا میباشد.

با این همه دیدگاه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی؛در مورد انتقاد بر روند بررسی آرای قرنطین شده چنین است.

کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید؛مواد حساس انتخاباتی دو ولسوالی از چهار ولسوالی که مواد آن به هرات انتقال نیافته بود،از راه زمینی به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات رسیده است.و دو ولسوالی دیگر نیز به زودی مواد حساس آن انتقال خواهد شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb