آرای ۱۸ مرکز انتخاباتی  به همراه کل رای ۶ ولسوالی هرات قرنطین شده است.روند بررسی آرای چهار مرکز دهی زیر نظر ناظران انتخابات و نمایندگان نامزدان در هرات آغازشد.

احمد شاه قانونی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گوید تا کنون تمامی آرای ۱۸ مرکز رای دهی به همراه کل رای ۶ ولسوالی هرات قرنطین شده است.

مراکز انتخاباتی که تا کنون رای آنها قرنطین شده از این قرار است؛لیسه مهری هروی،لیسه ملکه جلالی،لیسه پل رنگینه،مسجد چهار یار کبار،مسجد عثمان غنی،لیسه فکری سلجوقی،لیسه عمرفاروق،لیسه دخترانه حوض کرباس،لیسه سردار داوود،مسجد جامع مولانا جامی،دفتر مهاجرین،موقعیت کوچی ها،مکتب ابتداییه بنیاد،لیسه دخترانه مرکز ولسوالی کشک رباط سنگی،مکتب چهار اولنگ،مکتب خواجه ملال،مکتب دوغی و مکتب هفت وداری،همچنان تمامی آرای مراکز انتخاباتی در ولسوالی های،شیندیند،زاول،چشت شریف،گلران ادرسکن و کشک کهنه قرنطین شده است.

نمایندگان شماری از نامزد ها و نیز برخی ناظران انتخابات ،روند بررسی آرای قرنطین شده قابل قبول نمیدانند.

در این میان نهاد های ناظر بر انتخابات از تاخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات در پی آغاز برسی آرای قرنطین شده نگران هستند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb