همزمان با ازدیاد صادرات ایران به افغانستان ،گمرک ایران اعلام نمود که  میزان واردات آنکشور از افغانستان، طی هشت ماه گذشته با تقریباً صد درصد افزایش؛ به اضافه ازهفت میلیون دالر رسیده است

بنابرمعلومات منتشرشده ازسوى گمرک ایران، طى این مدت، بیش از(٣۵٠)  میلیون دالر اقلام مختلف ازایران   به افغانستان صادرشده است که تراز تجارتی، حدود( ٣۴٣) میلیون دالر را نشان میدهد

براساس معلومات منبع ، واردات ازافغانستان، طی هشت ماه سال گذشته، کمتر از سه ونیم میلیون دالر وصادرات ایران به افغانستان؛ سه صد ودو میلیون دالر بوده است

درگزارش گمرک ایران آمده است  که از ابتداى ماه حمل تا اخیر قوس سال جارى حدود  ( ٣٢۶)هزار تن اقلام مختلف تجارتى  به افغانستان صادرگردیده  و نسبت به زمان مشابه سال قبل، یازده درصد افزایش داشته است

در گزارش تذکر رفته است که افغانستان ازلحاظ میزان تبادلات تجارتی با ایران به ویژه ازنظر واردات، جایگاه نهم را بعد از  امارات متحده عربی،چین، عراق ،هند ،کوریاى جنوبى، جاپان ، ترکیه وعربستان سعودی بخود اختصاص داده است.

دراین راستا خان جان الکوزى رئیس اتحادیه ملى تاجران ومعاون تجارتى اتاق تجارت وصنایع افغانستان؛ تقاضا برای اقلام مصرفی ایران دربازار داخلی راخوب ارزیابی نمود و به تاریخ ٢۵ قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که نیاز است همچو زمینۀ تجارتى، برای افغانستان دربازار ایران نیز فراهم گردد

وی از مواد ساختمانى، خوراکى وصحى به عنوان عمده ترین اقلام صادراتى ایران به افغانستان نام بُرد و افزود  که درمقابل، مقادیر  پیداوار مالداری وزراعتی از افغانستان به تناسب بسیار کم به ایران صادرشده است

اما الکوزی، ازبلند بردن محصول ودربعضى موارد، قطع صدور بعضى موادغذایى  وسوختى ازسوى ایران به عنوان مواردی نام بُرد که هنوز هم در عرصه تجارت میان دوکشور، وجود دارد

درعین حال محاسبات اخیر بانک مرکزى ایران، ازقیمت ٣۵٩ نوع اقلام وخدمات مصرفى نشان میدهد که نرخ تورم درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته ؛ با یک سیرصعودی به اضافه ازسی درصد رسیده وگرانی دراین کشور رو به ازدیاد بوده است.  

شماری ازکارشناسان مسایل اقتصادی ،ازنرخ بالای تورم اقتصادی درایران و شرایط ناپایدار ونا مطلوب امنیتی درافغانستان به عنوان عوامل شکننده ای نام میبرند و میگویند که ادامه آن با درنظرداشت سیاست آیندۀ دو کشور، روند توسعه تجارت را با چالش مواجه خواهد ساخت

بیشتر صادرات به افغانستان، از کشورهاى همسایه  بخصوص پاکستان و ایران صورت میگیرد و این روند دو کشورهمسایه به افغانستان رو به افزایش است.                        آژانس خبرى پژواک، ٢۵ قوس

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb