بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در حوزه غرب کشور به دلیل ناامنی ها از شرکت در انتخابات مجلس نماینده گان محروم شده اند. از مجموع یک هزار و ۱۱۸ مرکز رای دهی در این حوزه، ۵۷۳ مرکز به روی رای دهندگان مسدود هستند.

انتخابات امسال نشان می دهد که مناطق بیشتری از ولایت های حوزه غرب کشور زیر تسلط طالبان درآمده اند. نسبت به انتخابات های گذشته، امسال شمار مراکزی که به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود هستند، بیشتر شده اند.

در ولایت هرات از مجموع ۴۶۲ مرکز رای دهی ۱۶۲ مرکز به روی رای دهندگان مسدود هستند. در هرات ۵۵۰هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند. با مسدود شدن ۱۶۲ مرکز رای دهی، ۳۹۰هزار تن از دادن رای محروم شده اند.

در ولایت فراه از ۲۲۴ مرکز رای دهی تنها ۴۷ مرکز باز اند و ۱۷۷ مرکز دیگر به دلیل ناامنی ها و حضور طالبان مسدود هستند. در این ولایت یک صد و ۱۲هزار تن می توانند از حق رای خود استفاده کنند اما بیش از چهارصد و ۲۴هزار تن از دادن رای محروم شده اند.

در ولایت بادغیس ۲۱۲ مرکز رای دهی وجود دارند اما ۱۴۰ مرکز به دلیل ناامنی ها مسدود هستند و تنها ۷۲مرکز باز اند. در بادغیس ۱۷۲هزار تن واجد شرایط شرکت در انتخبات هستند اما ۳۳۶هزار تن از دادن رای محروم هستند.

در ولایت غور از مجموع ۲۹۰ مرکز رای دهی ۱۴۰ مرکز مسدود اند. در غور ۳۶۰ هزار تن می توانند به پای صندوق های رای دهی رفته و از رای شان استفاده کنند اما با مسدود ماندن ۱۴۰ مرکز رای دهی، ۳۳۶هزار تن از دادن رای محروم هستند.

در کنار مراکز رای دهی مسدود شده، ده ها مرکزی که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است به روی رای دهند گان باز اند نیز زیر تهدیدهای بلند امنیتی اند و به روی مردم مسدود هستند. از جمله چهارده مرکز رای دهی درو لایت هرات که تاهنوز به روی رای دهنده گان باز نشده اند.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb