مسوولان دفترولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غور از آغاز روند انتقال مواد انتخاباتی در ولسوالی های این ولایت خبرمی‌دهند. عبدالحمیدشریفی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات غورمی‌گوید که آنان امروز مواد انتخاباتی را توسط هلیکوپترهای نظامی به ولسوالی های تیوره، تولک وشهرک این ولایت فرستاده اند و در دیگر ولسوالی ها را نیز از راه زمینی منتقل نموده اند. به گفته وی ۱۸۰ مرکزرای دهی بازاست وتا هنوز هیچ یکی ازاین مراکز درتهدیدات بلند امنیتی قرار ندارد.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات غورابرازامیدواری می‌کند که آنان درهمکاری با نیروهای امنیتی یک انتخابات شفاف ودورازتهدیدات امنیتی را دراین ولایت برگزارکنند. ازسوی هم عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غورمی‌‌گوید که نیروهای امنیتی به گونه مشترک دربخش های مختلف این ولایت آمادگی های لازم را به منظور تامین امنیت روز انتخابات گرفته اند.

با آنکه کمتراز چند روز دیگر به روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه درکشور باقی مانده است، به گفته باشنده های این ولایت، طالبان در بسیاری از نقاط غور تحرکات شانرا آغاز نموده ودرتلاش مانع شرکت آنان درانتخابات هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb