ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی در برابر جامعه رسانه ای کشور بود که از سوی رئیس جمهور غنی عملی شد. اما خبرنگاران در ولایت هرات تنها ایجاد این صندوق را در زمینه حل مشکلات خبرنگاران بسنده نمی دانند و خواهان توجه بیشتر حکومت به وضعیت خبرنگاران اند.

برخی از آگاهان امور وضعیت خبرنگاران در کشور را نگران کننده می خوانند و تاکید دارند که اگر حکومت در زمینه حل مشکلات این خبرنگاران اقدام نکند، صدمه جدی به پیکر آزادی بیان در کشور زده خواهد شد.

اما مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران از سوی حکومت موثر است و در زمینه حل مشکلات آنان حکومت تلاش می کند.

افغانستان یکی از جمله کشورهایی خونین برای خبرنگاران است. در جریان یک سال اخیر نزدیک به بیست تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور در جریان حملات هراس افگنانه جان های شان را از دست دادند. آنچه نبود بیمه خبرنگاران و بی توجهی حکومت در زمینه بررسی پرونده های شهدای خبرنگاران خوانده می شود، همواره نگران کننده بوده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb