نقش پر رنگ زنان در عرصه های گوناگون اجتماع بر کسی پوشیده نیست؛از همین رو در روند انتخابات نیز رای زنان تاثیر گذار است؛اما زنان در هرات نگران زیر پا شدن حق رای و انتخاب زنان در انتخابات پیشرو هستند.انان تاکید دارند بخاطر فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه،شماری از زنان از مجبور میشوند به نامزدانی رای دهند که مرد خانواده شان میخواهد.

در دوره های پیشن انتخابات مواردی رخ داده که مرد خانواده از زنان خواسته به کسی رای دهند که مورد تایید او باشد و خود شان حق انتخاب و رای دادن له نامزد مورد نظر شانرا ندارند؛مسله ای که بیشتر در ولسوالی ها و مناطق دور دست به چشم خورده است.

فعالان حقوق زن زیر پا شدن حق رای و انتخاب زنان را بسیار نگران کننده میدانند و از حکومت میخواهند اجازه ندهد حق زنان در این مورد پای مال شود

از سویی هم کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد در این مورد برنامه های آگاهی دهی برای زنان راه اندازی شده و گروه تبلیغ کننده کمیسیون در حد توان تلاش کرده به زنان در مورد حق انتخاب و رای شان معلومات دهند.

با این همه مسوولان در ریاست امور زنان هرات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات در این دور از انتخابات در بخش آگاهی به زنان با انان همکاری نکرده است و این نهاد برنامه های آگاهی دهی به زنان نداشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb