صدها تن از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از آنچه تاخیر در پرداخت معاشات شان و پاسخگو نبودن یک بانک خصوصی می خوانند، دست به تظاهرات زدند.

این ها کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات هستند که برای دریافت معاشات خود در مقابل یک بانک خصوصی دست به تظاهرات زدند. این معترضان که باشنده های ولسوالی های هرات هستند  می گویند، با اینکه معاش شان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حواله شده است اما این بانک به آنان پاسخگویی نمی کند.

این معترضان برای رساندن صدای اعتراض شان اینجا در مقابل ساختمان ولایت هرات گردهم آمده اند. مونسه حسن زاده معاون والی هرات میگوید که برای حل مشکلات این افراد تلاش می کنند.

این معترضان کارمندان قراردادی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات بودند که مسوولیت نصب استیکرها بر شناسنامه ها را به عهده داشتند. کار این افراد در ولسوالی ها بوده است. این معترضان می گویند که در کنار تاخیر در پرداخت معاشات آنان، پاسخگو نبودن بانک آنان را با مشکلات جدی روبه رو ساخته است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb